Kaip man melstis? | Įvairios maldos

2018 06 01. Atnaujinta 2018 10 11

Ar reikia melstis tik iš maldyno, o gal kaip tik – spontaniškai? Abu maldos būdai didžiai vertingi. Parengtos maldos paprastai būna sklandesnės ir išbaigtesnės. Jos primena tuos dalykus, apie kuriuos maldos metu gal ir nepagalvotume ar neprisimintume. Jos padeda melstis Dievui žymiai gražiau, nei nepasiruošus. Tačiau Dievas nereikalauja, kad maldos būtų literatūros šedevrai. Nieko tokio, jei mūsų žodynas neįmantrus ar darome nemažai stiliaus klaidų – Dievas laukia ir priima kiekvieną maldą, kuri kyla iš nuoširdžios ir pasitikinčios širdies. Pradžioje puikiai tinka spausdintos maldos, bet svarbu pereiti ir nuo kito žmogaus sudėtų žodžių prie autentiškos, iš mūsų pačių gyvenimo ir širdies kylančios maldos.

(Liuteronybė. Kas tai? 61 psl.)

Atsimenu save mažą – sukalbėti poteriukus:

Aš kūdikelis* menks esu
Ir menk sylos turiu.
Išganymą įgyt geidžiu,
Tik kaip – nesuprantu.

*Būtent su ištęsta „E“. 

Dabartinė šios Krikšto giesmės pirmo posmelio redakcija skamba taip: „Aš menkas kūdikis esu, Menkai jėgos turiu, Bet išganytas būt geidžiu, O kaip – nesuprantu“. Evangelija – antrajame posmelyje:

O Jėzau, Tu ir dėl manęs
Čia kūdikis buvai,
Todėl priglauski prie savęs –
Mane juk atpirkai.

(Krikščioniškos giesmės, 224.)

Vaikelis malda miegas eloise wilkin 2
Eloise Wilkin

Kokios dar maldos įsirašė į mintį, į širdį? Gyvenimo eigoje gal maždaug taip:

Tėve mūsų, kuris esi danguje! Tesie šventas Tavo vardas. Teateinie Tavo karalystė. Tesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto, nes Tavo yra karalystė ir galybė, ir garbė per amžius. Amen.

(Iš Tėvų, Senelių)

Mokyk mane vykdyti Tavo valią, nes Tu esi mano Dievas. Tavo geroji Dvasia tevedžioja mane lygiu taku (Ps 143,10). Apsaugok mano išėjimą ir įėjimą dabar ir per amžius. Apsaugok mane, Viešpatie. Amen.

(Ryto malda, iš Tėčio)

Taigi gyvs esu Tau, Dieve, ir mirti Tau ketu. Ir mirštant gelbėk Tu mane – to vieno tik meldžiu. Amen.

(Vakaro malda – giesmės posmelis; iš Tėčio)

Nebijok, Kristus tave saugo.

(Iš Senojo vysk. Kalvano pamokslo vaikystėje)

Dėkoju Tau, mano dangiškasis Tėve, per Tavo mieląjį Sūnų Jėzų Kristų, kad mane šiąnakt maloniai apsaugojai nuo visų nelaimių ir pavojų, ir prašau Tave: apsaugok mane ir šiandien nuo nuodėmių ir nuo viso pikto, kad Tau įtiktų visi mano darbai ir gyvenimas. Pavedu save, savo kūną ir sielą ir viską į Tavo rankas. Tavo šventasis angelas tesie su manimi, kad piktasis priešas neturėtų jokios galios prieš mane. Amen.

(Martyno Liuterio Ryto malda; iš Tėvų namų)

Dėkoju Tau, mano dangiškasis Tėve, per Tavo mieląjį Sūnų Jėzų Kristų, kad mane šiandien maloniai apsaugojai, ir prašau Tave: atleisk man visas mano nuodėmes ir ką aš neteisiai padariau ir apsaugok mane šią naktį. Pavedu save, savo kūną ir sielą, ir viską į Tavo rankas. Tavo šventasis angelas tesie su manimi, kad piktasis priešas neturėtų jokios galios prieš mane. Amen.

(Martyno Liuterio Vakaro malda; iš vaikystės)

 

Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją.
Ir į Jėzų Kristų, vienatinį Jo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo nukryžiuotas, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarą, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
Tikiu į Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę (krikščionių) Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą.
Amen.

(Apaštališkasis tikėjimo išpažinimas; nuo Konfirmacijos)

Tau, Jėzau, mielas Pone, nešu aš padėką už meilę ir malonę, už kančią ir viską. Leisk man Tavim tikėti, Tavim vienu džiaugtis, leisk mirtį pergalėti, amžius Tavim guostis.

(Po Šventosios Vakarienės; iš giesmės)

Jėzau, pasitikiu Tavimi.

(Iš Gailestingumo šventovės)

Tave tik vieną myliu, Tavim seku, Tavęs vieno ieškau, Tau vienam esu pasirengęs tarnauti, nes vienas teisingai viešpatauji. Išvyk iš manęs proto aptemimą, kad pažinčiau Tave. O, koks nuostabus vienatinis Tavo gerumas!.. Išaugink manyje tikėjimą, išaugink viltį, išaugink meilę.

(Šv. Augustinas; iš “Jaunos muzikos” (vad. Vaclovas Augustinas) koncerto bukleto)

Tu sutvėrei mus tik sau, o Viešpatie, ir nenurims mūsų širdys tol, kol neras atilsio Tavyje.

(Šv. Augustinas; iš to paties koncerto)

Imk ir priimk, Viešpatie, visą mano laisvę, mano atmintį, protą ir valią, visa, ką turiu ir valdau. Tu, Viešpatie, man tai davei – Tau visa grąžinu, valdyk pagal savo valią. Duok man tik savo meilę ir malonę, nes to man užtenka.

(Iš Šv. Ignaco Lojolos „Dvasinių pratybų“, ar ne?)

Aš esu Dievo vaikas (1 Jn 3,1). Aš esu Šventosios Dvasios buveinė (Ef 2,22). Ta pati Dvasia, kuri Jėzų prikėlė iš numirusių, gyvena manyje (Rom 8,11).

(Iš Vinco Kolyčiaus)

Pavedu viską Tau, Viešpatie. Naudok mane kaip savo įrankį. Atsiduodu Tau pilnai.

(Iš Vinco)

Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs, nusidėjėlio.

(Jėzaus malda)

 

VIEŠPATS mano ganytojas –
aš nieko nestokosiu.
Žaliuojančiose lankose Jis
Leis man atsigulti.
Prie tykių vandenų Ji nuves
Atgaivins Jis mano sielą.
Jis mane ves teisumo takais
dėl savo vardo.
Nors aš ir eičiau
per tamsiausią slėnį,
nebijosiu pikta,
nes Tu esi su manim!
Tavo Ganytojo lazda ir vėzdas
apgins mane.*
Tu paruoši ties manim stalą
mano priešų akivaizdoje.
Tu patepe aliejum man galvą.
Mano taurė sklidina.
Tik gerumas ir malonė mane
seks
per visas mano gyvenimo
dienas,
ir aš pasiliksiu VIEŠPATIES
namuose,
kol gyvensiu.

(23 psalmė; A. Jurėno vertimas, * eilutė – iš ekumeninio)

Dėl širdingiausio mūsų Dievo gailestingumo
mus aplankė šviesa iš aukštybių,
kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje,
kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią.

(Iš Zacharijo giesmės, Lk 1,78-79)

Garbė Dievui: Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, Dabar ir visados ir per amžius. Amen.

(Iš liturgijos)

 

Dvasia, Viešpatie, ateik,
Spindulių dangaus mums teik,
Žemės klystkelius nušviesk!

Tėve vargstančių, nuženk,
Savo dovanas dalink,
Mūsų dvasią atgaivink!

Sielų Tu ramintojas,
Svečias atlankytojas,
Mielas atgaivintojas!

Darbuose Tu – poilsis,
Kaitroje Tu – atvėsis,
Tu – paguoda liūdesy!

šviesybe amžina,
Skaidrink sielos gilumą,
Stiprinki tikėjimą.

Be Tavųjų dovanų
Viskas žmoguje skurdu,
Viskas – atvira žaizda.

Nuvalyk, kas sutepta,
Laistyk, kas išdeginta,
Gydyk tai, kas sužeista.

Atitrauk mus nuo klaidų,
Dvasios šalty duok jėgų,
Tiesink vingius mūs takų!

Duok mums, mylintiems Tave,
Tikintiems Tava galia,
Dovanas septynerias!

Per Kristaus kryžiaus nuopelną*
Suteik mums išganymą,
Kviesk į džiaugsmą amžiną!

(*Paskutinis posmelis pakoreguotas pagal mūsų giesmę)

Myliu Tave, Viešpatie, mano stiprybe!

(Ps 18,2)

Mano siela šlovina Viešpatį,
mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju,
nes Jis pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę.
Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos,
nes didžių dalykų padarė man Visagalis,
ir šventas yra Jo vardas!
Jis maloningas iš kartos į kartą
tiems, kurie Jo klauso.
Jis parodo savo rankos galybę
ir išsklaido išdidžios širdies žmones.
Jis numeta galiūnus nuo sostų
ir išaukština mažuosius.
Alkstančius gėrybėmis apdovanoja,
turtuolius tuščiomis paleidžia.
Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui,
kad minėtų Jo gailestingumą,
kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams –
Abraomui ir jo palikuonims per amžius.

(Magnificat; Lk 1,47-55)

Vardan Dievo: Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

(Kryžiaus ženklas)

 

Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi! Padaryk mūsų širdį panašią į savo Širdį! 

(Iš litanijos)

Ačiū Tau, Dievuli, amen.

(Prieš valgį su vaikais)

Juk Tu sukūrei mano širdį,
numezgei mane motinos įsčiose.

(Ps 139,13. Iš Linutės. Ir Bangos Kulikauskaitės: Dievas žmogų įsčiose audžia pačiais gražiausiais siūleliais, auksiniais…)

Noriu aukštinti Tave, VIEŠPATIE,
nes Tu ištraukei
mane į viršų
ir neleidai mano priešams
džiaugtis dėl manęs!
VIEŠPATIE, mano Dieve,
pagabos šaukiaus į Tave,
O Tu pagydei mane.
Giedokite VIEŠPAČIUI, Jo
maldingieji,
ir girkite Jo šventąjį
vardą!
Nes tik akimirksnį trunka Jo
rūstybė,
per ­ visą gyvenimą Jo
Vakare apsinakvoja verksmas,
tačiau rytą apsilanko
džiūgavimas.
“Išgirsk, VIEŠPATIE, ir būk man
malonus!
VIEŠPATIE, būk man
padėjėjas!“
Tu pavertei mano raudą
man šokiu ratelyje,
atrišai man ašutinę
ir apjuosei linksmybe,
kad Tau giedotų mano siela ir
netylėtų.
VIEŠPATIE, mano Dieve,
visados Tau dėkosiu!

(Pasitikėjimo ir padėkos psalmė patyrus nelaimę: Ps 30,2-3.5-6.11-13; A. Jurėno vertimas)

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, atgaivink mūsų širdis ir atnaujinki žemės veidą.

(Pgl. Ps 104,30)

Mano Tėve!
Atiduodu save į Tavo Rankas.
Daryk su manimi, kas Tau patinka.
Ką tik su manimi darytum, aš dėkoju Tau.
Aš viskam pasirengęs, aš viską priimu,
kad tik Tavo Valia per mane įvyktų visuose Tavo sumanymuose.
Neturiu kito noro, o mano Dieve, kaip tik atiduoti savo sielą į Tavo Rankas,
aš Tau ją atiduodu, o mano Viešpatie, su visa savo širdies meile, nes aš myliu Tave.
Aš negaliu gyventi be meilės Tau, neatsiduodamas visiškai į Tavo Rankas,
galutinai, su begaliniu pasitikėjimu Tavimi, nes Tu – mano TĖVAS. Amen.

(Pal. Šarlis de Fuko)

Čia dar yra 30 d. malda su Šventuoju Raštu už vaikus.

Tikiu! Padėk mano netikėjimui!

(Mk 9,24; iš Anthony Bloom Dvasinės kelionės)

(Prisk. Ignacui Lojolai iš Kalvano giesmynuko)

 

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą