Kūčių vakaro pamaldos Liuteronų bažnyčioje 2017 (bukletas ir LRT įrašas)

Pamaldų įrašas yra ČIA.

LRT pamaldos 2017

Šiemet gruodžio 24 d. – sekmadienis.
Ryte Vilniaus liuteronų bažnyčioje (Vokiečių 20) 11 val. vyks IV Advento sekmadienio pamaldos su Šventąja Vakariene,
o 17 val. – Kristaus Gimimo išvakarių pamaldos, kurias tiesiogiai transliuos LRT kultūra.

Kūčių vakaro įprastos pamaldos su Eucharistija ir vaikų programėle iš Vilniaus liuteronų bažnyčios tiesiogiai transliuojamos nuo 2013 metų, o šiemet pirmą kartą  regėsime Kalėdinių Šventojo Rašto skaitinių ir giesmių pamaldas.

Kalėdinių Šventojo Rašto skaitinių ir giesmių pamaldoms - A Festival Of Nine Lessons And Carols, čia yra žymiųjų apeigų bukletas ir istorija - šiemet jau 99 metai (nuo 1918-ųjų King’s College Chapel, Cambridge).

Vilniaus parapijoje tokias devynių skaitinių iš Biblijos bei 12 (!) giesmių pamaldas švęsime 15-tąjį kartą (nuo 2003 m.). Dažniausiai pasirenkamas II arba III Advento sekmadienis, yra buvę ir per Kūčias.

Šios pamaldos visada pradedamos giesme Kartą Dovydo mieste Betliejuj (Once In Royal David’s City).

pdf: 2017 12 24 Kuciu pamaldos IS EILES,

o čia yra sumaketuota (spausdinti dvipusiai 1-2, 3-4 ir t.t.): 2017 12 24 Kuciu pamaldos SUMAKETUOTA.

KALĖDINIŲ ŠVENTOJO RAŠTO SKAITINIŲ IR GIESMIŲ PAMALDOS

Karalių pagarbinimas ir Kristus ant Kryžiaus. Benedetto Bonfigli. c. 1420
Karalių pagarbinimas ir Kristus ant Kryžiaus. Benedetto Bonfigli. c. 1420

KRISTAUS GIMIMO IŠVAKARĖS
2017 12 24

O jūs giedosite giesmes kaip tą naktį,
kai švenčiama šventė,
džiaugsitės iš širdies.
                     (Iz 30,29a)

Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia
Vokiečių g. 20

 

 Vargonai. Jesu, meine Freude (Jėzau, versme džiaugsmo) BWV 610. Renata Kreimerė

 

(1) Giesmė Kartą Dovydo mieste Betliejuj
T.: Cecile Frances Alexander, 1848; V.: Vilma Sabutienė, 2017; M.: Henry John Gauntlett

 Gieda vaikai:

1. Kartą Dovydo mieste Betliejuj
Tamsiame tvartely mažame
Čia užgimusį Kūdikėlį
Ėdžiose paguldė Mama –
Marija, švelni, tyra,
Jėzus gimęs iš Jos yra.

Choras:

2. Jis atėjo iš dangaus į žemę –
Jis, kurs Viešpats Dievas prakilnus!..
Prisiglausti vietos čia negavo,
O lopšys šiaudai garde Jam bus;
Su vargingu ir mažu
Mūsų Išganytojas kartu.

Visi:

3. Nuostabi vaikystė Jėzaus Kristaus –
Augo Jis klusnus ir pagarbus,
Ir mylėjo Motiną Mergelę,
Jos globotas, globia Ją ir mus;
O vaikeliai krikštyti
Turi būt panašūs į Jį.

Choras:

4. Pasimokyt galim mes iš Jėzaus,
Nes Jis augo, taip kaip ir mes:
Buvo mažas, silpnas ir bejėgis,
Juokas keisdavo ašarėles;
Jaučia Jis, kai mes liūdni,
Ir kartu vėl džiaugias, kai linksmi.

Visi:

5. Savo akimis matysim Dievą,
Nes iš meilės Jis atpirko mus.
Šis Vaikelis, toks brangus ir mielas,
Tai – mūs Viešpats, Jo yra dangus;
Jis parves savus vaikus,
Kur buveinių daug paruošęs bus.

6. Ne tenai, kur asilas ir jautis,
Bet danguj matysime jau Jį
Sėdint Tėvo dešinėje,
Mes, vaikai, baltai Jo apvilkti,
Tarsi žvaigždės, džiugesy
Ir vainikais papuošti.


Vardan Dievo: Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.

Amen.

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo Tėvo meilė ir Šventosios Dvasios bendrystė tebūna su jumis visais! (pgl. 2 Kor 13,13)

Vyskupo Mindaugo Sabučio sveikinimo žodis

Malda
Brangus Išganytojau, Tu mums gimei vargšu kūdikiu; iš širdies gelmių dėkojame Tau už meilę ir didį pasiaukojimą.
Mes negalime suprasti Tavo malonės stebuklo ir neturime kitos dovanos, kuria galėtume Tau atsidėkoti, kaip tik savo silpną nuodėmingą širdį. O, priimk ją ir mus visiškai atnaujink!
Užgimk iš naujo mūsų širdyse, suteik mums savo dangiškąją ramybę. Atsiųsk savo dievišką ramybę į mūsų sielas, kad mes, palaiminti Dievo vaikai, vaikščiotume Tavo žodžio šviesoje per visą amžių. Amen.
(Giesmynas Krikščioniškos giesmės, 2007)

Visi drauge: TĖVE MŪSŲ…
(Viešpaties malda kalbama ATSIKLAUPUS)

 (2) Giesmė Tyli naktis, šventa naktis (T.: GMK 17, M.: KG 23)
T.: J. Mohr, (1818) 1838; V.:Vydūnas (1868-1953); M.: F. X .Gruber, (1818) 1838

Gieda vaikai:

1. Tyli  naktis, šventa naktis!
Gimęs štai Kūdikis.
Miegant visam pasauliui giliai,

Budi vien tiktai patys tėvai.
Jam kaip danguj ramu.
Jam kaip danguj ramu.

 Visi:

2. Tyli naktis, šventa naktis!
Klausėsi piemenys,
Angelams giedant: „Aleliuja!“
Didį džiaugsmą jie jiems praneša:
– Išvaduotojas čia!
Išvaduotojas čia!

3. Tyli naktis, šventa naktis!
O, Sūnus Dievo Jis!..
Maloniai šypsosi Jo burna.
Muša išganymo valanda:
Kristau, Tu užgimei!
Kristau, Tu užgimei!

 

(1 SKAITINYS) Pradžios knygos trečio skyriaus: nuo aštuntos iki penkioliktos ir nuo septynioliktos iki devynioliktos eilutės (Pr 3,8-15.17-19)
8
 Išgirdę VIEŠPATĮ Dievą vaikščiojantį sode pavakario vėjeliui dvelkiant, žmogus ir jo žmona pasislėpė nuo VIEŠPATIES Dievo veido tarp sodo medžių. 9 Bet VIEŠPATS Dievas pašaukė žmogų ir paklausė: „Kur tu?“ 10 Jis atsiliepė: „Išgirdau Tave vaikščiojantį sode ir nusigandau, nes buvau nuogas; todėl pasislėpiau.“ 11 [Dievas] jo klausė: „Kas gi tau pasakė, kad tu nuogas? Gal valgei vaisių nuo medžio, kurio vaisių buvau tau įsakęs nevalgyti?“ 12 Žmogus atsakė: „Moteris, kurią man davei būti su manimi, davė man vaisių nuo to medžio, aš ir valgiau.“ 13 VIEŠPATS Dievas kreipėsi į moterį: „Kodėl taip padarei?“ Moteris atsakė: „Žaltys mane apgavo, aš ir valgiau.“
14 VIEŠPATS Dievas tarė žalčiui: „Kadangi tu tai padarei, esi prakeiktas tarp visų gyvulių ir tarp visų žvėrių. Ant pilvo šliaužiosi ir dulkes ėsi visas savo gyvenimo dienas.
15 Aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo ainijos ir jos ainijos; ji trupins tau galvą, o tu kirsi jai į kulną.“
17 O žmogui Jis tarė: „Kadangi tu paklausei savo žmonos balso ir valgei nuo medžio, apie kurį buvau tau įsakęs: ‘Nuo jo nevalgysi!’ ­–  tebūna už tai prakeikta žemė; triūsu maitinsies iš jos visas savo gyvenimo dienas. 18 Erškėčius ir usnis ji tau želdins, maitinsiesi laukų augalais. 19 Savo veido prakaitu valgysi duoną, kol sugrįši žemėn, nes iš jos buvai paimtas. Juk dulkė esi ir į dulkę sugrįši!“
Dėkojame Dievui.

 

(3) Giesmė Jėzus Kristus, obelis
T.: Divine Hymns or Spiritual Songs, compiled by Joshua Smith, 1784; V.: Vilma Sabutienė, 2017
M.: Elizabeth Poston (1905-1987)

Gieda choras

 

(2 SKAITINYS) Pradžios knygos dvidešimt antro skyriaus: nuo penkioliktos iki aštuonioliktos eilutės (Pr 22,15-18)
15 VIEŠPATIES angelas pašaukė Abraomą iš dangaus antrąkart 16 ir tarė: „Prisiekiau pačiu savimi, – tai VIEŠPATIES žodis, –­ kadangi tu tai padarei, neatsisakei atiduoti savo vienturčio sūnaus, 17 aš tikrai laiminsiu tave ir padarysiu tavo palikuonis tokius gausingus kaip dangaus žvaigždės ir pajūrio smiltys. Tavo palikuonys užims savo priešų vartus, ir 18 visos tautos žemėje gaus palaiminimą per tavo palikuonis, nes tu buvai klusnus mano balsui“.

Dėkojame Dievui.

 

(4) Giesmė Ateik, ateik, Žvaigždele Tu Aušros
M.: Veni, veni, Emmanuel, 15 a.

 Visi:

1. Ateik, ateik, Žvaigždele Tu Aušros, / Tavęs jau laukia širdys tikinčios.
Pagalba mums esi ir drąsa, / Tu apšvieti mus savąja šviesa.

Ateik, ateik, džiaugsmingai laukiame / Ir giedame linksmai: Aleliuja!

 Visi:

2. Ateik, ateik, o Dovydo Sūnau,
Tu mūsų sielų Išganytojau,
Ateik, ateik, Šviesybe Aušros,
Tavęs jau laukia širdys tikinčios.
Ateik, ateik,
Džiaugsmingai laukiame
Ir giedame linksmai: Aleliuja!

3. (4.) Ateik, ateiki Dievo Tu Sūnau,
Atverki karalystę mums dangaus,
Išganymo keliu veski mus,
Užverki amžiams pragaro vartus.
Ateik, ateik,
Džiaugsmingai laukiame
Ir giedame linksmai: Aleliuja!


(3 SKAITINYS) Izaijo knygos devinto skyriaus: pirma, penkta ir šešta eilutės (Iz 9,1.5-6)

1 Tauta, gyvenusi tamsumoje,
pamatė didžią šviesą;
gyvenusiems nevilties šalyje
užtekėjo šviesybė.
5 Juk Kūdikis[1] mums gimė!
Sūnus mums duotas!
Jis bus mūsų valdovas.
Jo vardas bus
‘Nuostabusis Patarėjas,
Galingasis Dievas,
Amžinasis Tėvas,
Ramybės Kunigaikštis’.
6 Jo viešpatavimas beribis,
o taika begalinė.
Jis viešpataus Dovydo soste
ir valdys jo karalystę,
tvirtins ir palaikys ją
teismu ir teisumu
dabar ir per amžius.
Galybių VIEŠPATIES narsa tai įvykdys!
Dėkojame Dievui.

[1] Emanuelis 

 

(5) Giesmė Betliejau mažas, nežymus
Tradicinė anglų melodija Forest Green, ar. Ralf Vaughan Williams (1872 – 1958) 

pdf: Betliejau mazas nezymus

1-2 gieda choras

Visi:

3. Kaip nuolankiai ir paprastai / Didžiausia dovana –
Palaima sielai trokštančiai / Tyloj suteikiama.
Pasaulis nuodėmingas / Nejaus ir negirdės,
Kaip Kristus pro duris įeis / Jo laukiančios širdies.

     

(4 SKAITINYS) Izaijo knygos vienuolikto skyriaus: nuo pirmos iki ketvirtos ir nuo šeštos iki devintos eilutės (Iz 11,1-3a.4a.6-9)

1 Iš Jesės kelmo išaugs atžala,
iš jo šaknies pražys pumpuras.
2 Ant Jo ilsėsis VIEŠPATIES dvasia:
išminties ir įžvalgos dvasia,
patarimo ir narsumo dvasia,
pažinimo ir VIEŠPATIES baimės dvasia;
3 Jo džiugesys bus VIEŠPATIES baimė.
4 Pagal teisumą Jis teis vargšus,
nešališkai spręs krašto vargdienių bylas.
6 Tada vilkas viešės pas avinėlį,
leopardas guls greta ožiuko.
Veršis ir liūtukas maitinsis kartu:
juos prižiūrės mažas vaikas.
7 Karvė ir lokė ganysis šalia,
kartu gulės jų jaunikliai.
Liūtas ės šiaudus kaip jautis.
8 Kūdikis žais prie angies landynės,
mažylis kiš ranką į gyvatės urvą.
9 Visame mano šventajame kalne
nebus vietos jokiai skriaudai
nė jokiai niekšybei,
nes žemė bus kupina VIEŠPATIES pažinimo,
kaip jūra kupina vandenų.
Dėkojame Dievui.

 

(6) Giesmė Roželė pražydėjo(KG 34 (1-2.4.7) +)
T.: Trier, 1587/8 (1-2), F.Layriz, 1844 (4.7), Alte Katholische Geistliche Kirchengesäng, Cologne, 1599 (3.5-6)
V.: K. Lekšas (1872-1941) (1-2,4.7), Renata Kreimerė, 2016 (5), Vilma Sabutienė, 2016 (3.6)
M.: Michael Praetorius, 1609

      Gieda vaikai:

1. Roželė pražydėjo / Iš nuostabios šaknies,
Kaip sentėviai kalbėjo – / Iš Jesės giminės.

Sukrovė žiedą ji / Mums baltą šaltą žiemą
Naktužės vidury.

 Visi:

2. Tą skaisčiąją roželę,
Kaip skelbta pranašų,
Jau Marija Mergelė
Mums atnešė laiku.
Iš Dievo valios ji
Pagimdė kūdikėlį,
Vaikelį šventąjį.

Choras:

3. Mes prašome širdingai,
Kad į dangaus namus

Nueitume laimingai,
Palikę jau vargus,
Per kančią Viešpaties
Vaikais Karaliaus tapę,
Marijos lydimi.

4. Gėlelė ta skaisčioji
Grožiu mus džiugina,
Šviesybė jos kilnioji

Tamsybę šalina.
Žmogau ir Viešpatie,
Apsaugoki nuo pikto,
Išgelbėk iš mirties!

5. Kelionei pasiruošę,
Skubėjo piemenys,
Tvartelyje surado

Mariją, Kūdikį.
Jau gieda angelai:
Garbė, liaupsė tekyla
Dievui aukštybėse!

Visi:

6. Tėvui garbė ir Sūnui,
Ir Dvasiai Šventajai.
Su Marija – Gimdytoja
Prašom nuolankiai:
O Kūdiki brangus,
Tu mus visus apsaugok,
Atleiski nuodėmes. 

7. O Jėzau, kai paliksim
Jau vargo daubą šią,
Tada tikrai patirsim
Mes džiaugsmą amžiną,
Nes į dangaus namus,
Kur Tavo šlovę girsim,
Tikrai nuvesi mus!

 

(5 SKAITINYS) Evangelijos pagal Luką pirmo skyriaus: nuo dvidešimt šeštos iki trisdešimt penktos eilutės bei trisdešimt aštunta (Lk 1,26-35.38)
26 Šeštą mėnesį angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, 27 pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija. 28 Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“  29 Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas. 30 O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą!
31 Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų,
kurį pavadinsi Jėzumi.
32 Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus.
Viešpats Dievas duos Jam Jo tėvo Dovydo sostą;
33 Jis karaliaus Jokūbo namuose per amžius,
ir Jo karaliavimui nebus galo.“
34 Marija paklausė angelą: „Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro?“ 35 Angelas jai atsakė:
„Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs,
ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu;
todėl ir tavo kūdikis bus šventas
ir vadinamas Dievo Sūnumi“.
38 Tada Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei.“ Ir angelas pasitraukė.
Dėkojame Dievui.

 

(7) Giesmė Mergelės vardas buvo Marija
Baskų kalėdinė giesmė pgl. Iz 7,14; Lk 1,26-38.46-55
T.: Sabine Baring-Gould, 1892; V.: Vilma Sabutienė, 2017; M.: ar. Edgar Pettman

 

1-3 gieda choras

Visi:

4. Emanuelis – Dievas su mumis,
Betliejuj gimė Kristus Kūdikis!
Visi krikščionys Dievo Žodį prisimins:
Palaiminta labiausiai.
Gloria!

 

 (6 SKAITINYS) Evangelijos pagal Luką antro skyriaus:     pirma ir nuo trečios iki septintos eilutės (Lk 2,1.3-7)
1 Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. 3 Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. 4 Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir giminės. 5 Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia. 6 Jiems tenai esant, prisiartino metas gimdyti, ir ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, 7 suvystė Jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje.
Dėkojame Dievui.

 

(8) Giesmė Atplaukia laivas pilnas(AG 4)
T.: pgl. Johannes Tauler (p. 1361); Daniel Sudermann, 1626. V.: E. Meškauskas, 1990; M.: 14 a., Köln 1608

Choras:

1. Atplaukia laivas pilnas / Lig bortų jo aukštų. / Malonę neša, viltį / Ir Žodį iš dausų.

Visi:

2. Ramybe spinduliuoja / Brangiausioji našta. / Laive bures vairuoja / Švenčiausioji Dvasia.

Choras:    

3. Jau inkaras ant kranto, / Kelionė jau baigta, / Jau Žodis kūnu tampa / Aukščiausiojo valia.

Visi:

4. Betliejuje, tvartely, / Miestelio pakrašty / Užgimusį Vaikelį / Pagarbinsim visi.

Choras:
5. Kas nori Jį pažinti, / Bučiuoti rankeles, / Tas turi prisiminti / Jo būsimas kančias.

Visi:

6. Po to su Juo numirti / Ir dvasioj prisikelt, / Pas Jį dangun pakilti, / Per amžius ten gyvent.

 

(7 SKAITINYS) Evangelijos pagal Luką antro skyriaus: nuo aštuntos iki šešioliktos eilutės (Lk 2,8-16)
8 Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir, pakaitomis budėdami, sergėjo savo bandą. 9 Jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigando, 10 bet angelas jiems tarė: „Nebijokite! Štai aš skelbiu jums gerąją naujieną, kuri bus visai tautai. 11 Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. 12 Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose.“ 13 Ūmai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Ji garbino Dievą, giedodama: 14 „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“ 15 Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys kalbėjo vieni kitiems: „Bėkime į Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko, ką Viešpats mums paskelbė.“ 16 Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose.
Dėkojame Dievui.

 

(9) Giesmė Štai iš dangaus aš ateinu(KG 27)
M., T.: Martynas Liuteris, 1535-37, V.: F.Kuršaitis (1806-1884)

 Choro vyrai:

1. Štai iš dangaus aš ateinu,
Naujieną Gerą jums nešu,
Klausykite, didi, maži,
Naujiena ši tokia graži!

2. Šiandieną gimė iš tyros,
Skaisčios Mergelės išrinktos
Vaikelis nuostabiai gražus,
Jisai didžiausias džiaugsmas bus.

3. Tai Jėzus Kristus, Viešpats mūs,
Jis iš bėdų išgelbės jus
Ir maloningai išganys,
Nuo nuodėmių jus apvalys. 

4. Dėmėkitės žymes gerai:
Tai prakartas ir vystyklai,
Ten guli kūdikis romus,
Pasaulio Viešpats prakilnus.

Visi:

5. Širdie, pažvelki atidžiai,
Kas guli prakarte ramiai?
Kas gi tas kūdikis gražus?
Tai Jėzus Kristus, Viešpats mūs!

6. (7.) Visatos Viešpatie kilnus,
Kaip Tu likai toks nežymus,
Kad prakartėly užgimei,
Nors žemę, dangų Tu valdai?

7. (10.) Taip laukiamas ateik,
Svety,Sau patalėlį klok many
Ir būki gilumoj širdies,
Kad nepamirščiau aš Tavęs.

8. (12.) Aukščiausiam Viešpačiui garbė,
Jo Sūnui amžina šlovė!
Tuo džiaugias angelai šventi,
Naujieną Gerą skelbdami.

 

(8 SKAITINYS) Evangelijos pagal Matą antro skyriaus: nuo pirmos iki dvyliktos eilutės (Mt 2,1-12)
1 Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies 2 ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant Jo žvaigždę ir atvykome Jo pagarbinti.“ 3 Tai išgirdęs, karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė. 4 Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei Rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas. 5 Tie jam atsakė: „Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs:
6 Ir tu, Judo žemės Betliejau,
anaiptol nesi menkiausias tarp žymiųjų Judo miestų,
nes iš tavęs išeis vadas,
kuris ganys mano tautą ­ Izraelį.

7 Tuomet Erodas, slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą 8 ir, siųsdamas į Betliejų, tarė: „Keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs Jį pagarbinčiau.“ 9 Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn. Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant, traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. 10 Išvydę žvaigždę, jie be galo džiaugėsi. 11 Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir,   parpuolę   ant   žemės,  Jį  pagarbino. Paskui jie atidengė savo brangenybių dėžutes ir davė Jam dovanų: aukso, smilkalų ir miros. 12 Sapne įspėti nebegrįžti pas Erodą, kitu keliu pasuko į savo kraštą.
Dėkojame Dievui.

 

(10) Giesmė O Jėzau romus, o Jėzau puikus
T.: Valentin Thilo (1607 – 1662); Angl. k. v.: Percy Dearmer (1867-1936)
V.: Vilma Sabutienė, 2016; M.: J. S. Bach

 Choras:

1. O Jėzau romus, o Jėzau puikus,
Tu – Tėvo valiai klusnus Sūnus.
Ir Dievas, ir kartu Žmogus,
Mirtingiems vargšams pats lygus;
O Jėzau romus, o Jėzau puikus!

Visi:

2. O Jėzau romus, o Jėzau puikus,
Pripildai žemę visą džiaugsmu.
Paguodą iš Dangaus valdų
Neši žmonėms, pilniems kančių;
O Jėzau romus, o Jėzau puikus!

3.O Jėzau romus, o Jėzau puikus,
Tu Meilės kupinas tobulos!
Uždek ir mus skaisčia liepsna,
Kad taip mylėtume Tave;
O Jėzau romus, o Jėzau puikus! 

4. O Jėzau romus, o Jėzau puikus,
Padėk išpildyt, ką skyrei mums!
Priklauso visa Tau išties!
Tikėti duok iki mirties…
O Jėzau romus, o Jėzau puikus! 

 

(9 SKAITINYS) Evangelijos pagal Joną pirmo skyriaus: nuo pirmos iki keturioliktos eilutės (Jn 1,1-14)
1 Pradžioje buvo Žodis.

Tas Žodis buvo pas Dievą,

ir Žodis buvo Dievas.

2 Jis pradžioje buvo pas Dievą.

3 Visa per Jį atsirado,

ir be Jo neatsirado nieko,

kas tik yra atsiradę.

4 Jame buvo gyvybė,

ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa.

5 Šviesa spindi tamsoje,

ir tamsa Jos neužgožė.

6 Buvo Dievo siųstas žmogus,

vardu Jonas.

7 Jis atėjo kaip liudytojas,

kad paliudytų šviesą

ir kad visi per jį įtikėtų.

8 Jis pats nebuvo šviesa,

bet turėjo liudyti apie šviesą.

9 Buvo tikroji šviesa,

kuri apšviečia kiekvieną žmogų,

ir Ji atėjo į šį pasaulį.

10 Jis buvo pasaulyje,

ir pasaulis per Jį atsiradęs,

bet pasaulis Jo nepažino.

11 Pas savuosius atėjo,

o savieji Jo nepriėmė.

12 Visiems, kurie Jį priėmė,

Jis davė galią tapti Dievo vaikais ­–

tiems, kurie tiki Jo vardą,

13 kurie ne iš kraujo

ir ne iš kūno norų,

ir ne iš vyro norų,

bet iš Dievo užgimę.

14 Tas Žodis tapo kūnu

ir gyveno tarp mūsų;

mes regėjome Jo šlovę ­–

šlovę Tėvo viengimio Sūnaus,

pilno malonės ir tiesos.

Dėkojame Dievui.

 

(11) Giesmė Ateikit Betliejun(TG 7)
M.: John Francis Wade, 1751 

Visi:

1. Ateikit Betliejun, visos žemės tautos,
Ateikit su pagarba ir džiaugsmu.
Žvelkit, Vaikelis dieviškas ten gimė!
Ateikite pagarbint, ateikite pagarbint,
Ateikite pagarbint Viešpatį!

2. Linksmai, angelų pulkai, giedokit giesmes
Ir himnus jūs, chorai, padangėse!
Dievui garbė tekyla į aukštybes.
Ateikite pagarbint, ateikite pagarbint,
Ateikite pagarbint Viešpatį!

3. O Viešpatie gimęs, sveikinam Tave mes,
Tau atnešam garbę, Tu vertas jos.
Amžino Tėvo Žodis kūnu tapo.
Ateikite pagarbint, ateikite pagarbint,
Ateikite pagarbint Viešpatį!

 

Viešpats tesie su jumis!
Ir su tavo dvasia.

 

Malda
Visagali Dieve, mūsų dangiškasis Tėve, iš visos širdies dėkojame Tau už malonę, jog atsiuntei pasauliui savo viengimį Sūnų gelbėti mus iš nuodėmės bei mirties ir vesti į savo dangiškąją karalystę.
Meilės Tėve, pripildyk mūsų širdis Šventosios Dvasios dovanomis, kad mes Tau dėkingi tarnautume gyvu tikėjimu šviesoje bei tiesoje ir atneštume Tau tinkančių vaisių kantrumu ir gerais darbais. Išlaikyk mums ir mūsų vaikams išganingą savo žodį.
Apšviesk savo tiesa visus, kurie nepažįsta Viešpaties Jėzaus Kristaus, atvesk visas tautas į išganymo kelią, kad visi su tikėjimo džiaugsmu giedotų Tavo malonei: Garbė Dievui aukštybėje, o žemėje ramybė Jo mylimiems žmonėms! Aleliuja!
Amen.
(Giesmynas Krikščioniškos giesmės, 2007)

 

Palaiminimas

     VIEŠPATS Dievas telaimina tave ir tesaugoja tave!
     VIEŠPATS Dievas teapšviečia tave savo veidu ir tesie tau malonus!
     VIEŠPATS Dievas tepakelia savo veidą į tave ir tesuteikia tau   ramybę!  (pgl. Sk 6,24-26)

Amen.

 

(12) Giesmė Giesme skelbia angelai(TG 5)
T.: Ch. Wesley, G. Whitefield, M.: Felix Mendelssohn

Visi:

1. Giesme skelbia angelai: / Gimė Gelbėtojas štai!
Dievui gyrius danguje, / O žmonėms gera valia.
Visos tautos, triumfuokit, / Su dangaus pulkais giedokit!
Džiaukis, džiaukis, žmonija, / Sveikink Išganytoją! (2 k.)

2. Kristau, garbę duodam Tau, / Tu Aukščiausiojo Sūnau,
Skelbtas pranašų seniai, / Amžių pabaigoj gimei.
Palikai Dangaus didybę, / Paaukojai Tu gyvybę,
Tarp žmonių Tu gyvenai / Ir į šviesą juos vedei (2 k.).

3. Tu – visų žmonių viltis, / Mūsų sielų džiugesys,
Iš mirties mus atpirkai, / Atgimimą mums davei.
Jėzau, širdis užvaldyki, / Jas nuo nuodėmių valyki,
Tad Kalėdų džiaugsmas šis / Bus visų šventa dalis (2 k.).

               Vargonai. In dulci jubilo BWV 729.  Renata Kreimerė

 

Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų;
mes regėjome Jo šlovę.
                      (Jn 1,14)

 ŠVENTINIO LAIKO PAMALDOS

 • Gruodžio 25 d., pirmadienis. 11 val. Kristaus Gimimo – Kalėdų pamaldossu Šventąja Vakariene
 • Gruodžio 27 d., trečiadienis. Šv. Jonas, apaštalas ir evangelistas. 18 val. Vakarinė malda
 • Gruodžio 28 d., ketvirtadienis. Nekaltųjų vaikelių diena. 8 val. Rytmetinė malda
 • Gruodžio 29 d., penktadienis. 17 val. Vakarinė malda.
 • Gruodžio 31 d., sekmadienis. 11 val. Senųjų metų pamaldos su Šventąja Vakariene
 • Sausio 2 d., antradienis. 8 val. Rytmetinė malda
 • Sausio 3 d., trečiadienis. 18 val. Pamaldossu Šventąja Vakariene
 • Sausio 4 d., ketvirtadienis. 8 val. Rytmetinė malda
 • Sausio 6 d., šeštadienis. Viešpaties Apsireiškimas, arba Trys Karaliai.
  11 val. Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Naujųjų Viešpaties metų pamaldos Kauno liuteronų Švč. Trejybės bažnyčioje
 • Sausio 7 d., sekmadienis. 11 val. Pamaldos su Šventąja Vakariene

logo VELB diligite

Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia
Vokiečių g. 20

facebook.com/VilniausEvangelikuLiuteronuBaznycia

www.velb.lt

Vysk. Mindaugas Sabutis, tel. 8 687 95417

Kun. Ričardas Dokšas, tel. 8 612 37575

 

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą