69 psalmė (Ps 69) | 13 sekmadienis po Trejybės

Štai atsistojo vienas Įstatymo mokytojas ir, mėgindamas Jį, paklausė: „Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“ Jėzus tarė: „O kas parašyta Įstatyme? Kaip skaitai?“ Tas atsakė: Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visu protu, o savo artimą kaip save patį. Jėzus jam tarė: „Gerai atsakei. Tai daryk, ir gyvensi.“
Norėdamas pasiteisinti, anas paklausė Jėzų: „O kas gi mano artimas?“ Jėzus prabilo: „Vienas žmogus leidosi žemyn iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo sau, palikdami pusgyvį. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kita puse kelio. Taip pat ir levitas, pro tą vietą eidamas, jį matė ir praėjo kita kelio puse. O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. Jis priėjo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas; paskui, užkėlęs ant savo gyvulio, nugabeno į užeigą ir slaugė jį. Kitą dieną jis išsiėmė du denarus, padavė užeigos šeimininkui ir tarė: ‘Slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu.’ Kas iš šitų trijų tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas?“ Jis atsakė: „Tas, kuris parodė jam gailestingumą.“ Jėzus atsakė: „Eik ir tu taip daryk!“ (Lk 10,24-35)

Gerasis samarietis. Harold Copping (1863-1932)

Gaidos: 13 sekmadienis po Trejybės. Ps 69,14.17.30-31 (kai Lk 10,25-37)

P.: Nuolankieji, ieškokite Dievo, ir atgis jūsų širdys.

Į Tave, o Dieve, kreipiuosi:
jau metas Tau, VIEŠPATIE, būt maloningam.
Mane išklausysi, nes Tu didžiai geras,
teikiantis ištikimą savo pagalbą. – P.

O VIEŠPATIE, man atsiliepki –
Tu maloningas,
gerumas Tavo bekraštis, –
į mane teikis pažvelgti! – P.

Betgi mane, kenčiantį ir nelaimingą,
globoki ir gelbėki, Dieve!
Šlovinsiu giesme aš Dievo vardą
ir aukštinsiu jį dėkingai. – P.

Tikrai, išvaduos Dievas Sioną
ir Judo miestus leis atstatyti.
Ir vaikai Jo tarnų paveldės tą žemę.
Ten tėvynę atras, kurie gerbia Jo vardą. – P. x2

Trumpai apie psalmes pamaldose yra čia.

Gailestingasis samarietis. Aime Morot, 1880

 Paskelbta 2018 08 25.

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą