17 sekmadienis po Trejybės. Ps 67,2-3.5-6.8; P.: 4 (kai Mt 15,21-28)

Trumpai apie psalmes pamaldose yra čia.

Jėzus ir kanaanietė. Perrašinėtojas Ilyas Basim Khuri Bazzi Rahib, 1684. Walters manuscript.

Iš ten išėjęs, Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris kanaanietė ir šaukė: „Pasigailėk manęs, Viešpatie, Dovydo Sūnau! Mano dukterį baisiai kankina demonas!“ Bet Jėzus neatsiliepė. Tuomet priėjo mokiniai ir ėmė Jį prašyti: „Išklausyk ją, nes ji sekioja iš paskos šaukdama!“ Jėzus tarė: „Aš esu siųstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis.“ Tada moteris pribėgusi puolė ant žemės, maldaudama: „Viešpatie, padėk man!“ Jis atsakė: „Nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams.“ O ji sako: „Taip, Viešpatie, bet ir šunyčiai ėda trupinius, nukritusius nuo šeimininko stalo.“ Tuomet Jėzus tarė jai: „O moterie, didis tavo tikėjimas! Tebūnie tau, kaip prašai.“ Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko.

Mt 15,21-28

Jėzus ir Kanaanietė. Michael Angelo Immenraet, tarp 1673 ir 1678

Gaidos: 17 sekmadienis po Trejybės. Ps 67,2-3.5-6.8; P. 4 (kai Mt 15,21-28)

P. – O Dieve, Tave tegarbina tautos, / tešlovina visos tautelės.

Tebūna mums Dievas didžiai maloningas,
Telaimina mus, giedru veidu težvelgia.
Tegul Jo žygius pažįsta pasaulis,
Visų tautų žmonės – Jo išganingąjį darbą. – P.

Visa žmonija tegu linksminas, džiaugias,
Kad Tu tautose
Viešpatauji teisingai,
Pasauly tautoms vadovauji. – P.

O Dieve, Tave tegarbina tautos,
Tešlovina visos tautelės.
Tegu mus laimina Dievas,
Pasaulio kraštai tegu Jį pagerbia. – P.

Kristus ir kanaanietė. Adolf Hölzel, iki 1926

 

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą