Dėkojame Tau, Dieve, / Už moteris visas

Gaidos: Dėkojame Tau, Dieve. For All the Faithful Women

Taip pat galima giedoti gaida Bažnyčia pastatyta (The Church’s One Foundation). 

For All the Faithful Women
(Lutheran Service Book 855)

1. Dėkojame Tau, Dieve,
Už moteris visas,
Kurios Tavim tikėjo,
Prisimename jas;
Tarnavo Tau širdingai,
Paliudijo tvirtai
Gyvenimu savuoju,
Kad Tu mus išganai.

       2. Pasirinktas posmelis, žr. žemiau

3. O, Dieve, už šventąsias –
Ir žinomas, ir ne, –
Už moteris šviesiąsias,
Atspindinčias Tave,
Širdingai mes dėkojam
Ir meldžiame karštai:
Ištikimiems išlikti
Ir mums padėk mielai.

4. Garbė Tėvui ir Sūnui,
Ir Dvasiai Šventajai!
Bažnyčioje šventųjų
Tau skamba amžinai.
Ir mes tarp tikinčiųjų
Balsu ir širdyje
Tau giedam: Aleliuja! –
ir sekame Tave.

Dėkojame Tau, Dieve. For All the Faithful Women

Ona
Ona vaikelio meldė,
Ir Tu ją išklausei –
Davei taip lauktą sūnų,
Tarnystėn jį ėmei.
Ir mums duok ištvermingai
Budėti maldoje,
Tavim tikėt viltingai
Tamsioj nežinioje.
1 Sam 1,1 – 2,10

Ona atiduoda Samuelį. Frank W.W. Topham, 1838–1924

Rūta
Tau, Izraelio Dieve,
Garbė ir padėka
Už Rūtą, kad nuėjo
Su Tavąja tauta,
Kad su Noome liko,
Kad, būdama laisva,
Iš meilės pasirinko
Tau likt ištikima.
Rūt 1,8-18

Rūta ir Noomė. Ary Scheffer, 19 a.

Marija, Viešpaties Motina
Apgiedame Mariją,
Mergelę išrinktą,
Kuri pagimdė Kristų –
Mūs Išganytoją.
Ir mes taip tarti norim:
„Tebūna, kaip sakai“;
Iš meilės Tau aukoti
Rankas ir širdis: „Štai“.
Lk 1,26-38

Trakų Dievo Motina. 15-16 a.

Morta ir Marija
Mes giedam apie Mortą,
Tau patarnaujančią,
Kol Marija tylioji
Prisėdus prie Tavęs.
Padėk ir mums išgirsti,
Ką skelbi tiesoje,
Sustiprink mus tarnystei,
Kai darbas – kaip malda.
Lk 10,38-42

Lk 10,38-42

Samarietė
Atėjo samarietė
Prie šulinio viena,
Ją atgaivino Viešpats
Vandens gyva versme.
Ir mūsų širdys trokšta –
Žodžiu pagirdai jas;
Jau garbintojai šlovins
Tave dvasia, tiesa.
Jn 4,1-42

Samarietė (Šventoji Fotina, arba Svetlana – „Apšviestoji“). Pachia Ammos, Lasithi, Kreta

Magdalena
Garbė Tau už Mariją,
Kuri anksti ryte
Kape ieškojo Jėzaus
Ir verkė ten liūdna,
Kol prisikėlęs Kristus
Ją pašaukė vardu –
Linksma diena nušvito,
Jau nebebus tamsu.
Jn 20,1-18

„Nelaikyk manęs!“ (Noli me tangere). Giotto. c.1304 – c.1306

Tabita
Už Tabitą dėkojam,
Kad vargo prispaustiems
Ji išmaldą aukojo
Ir patarnavo jiems.
O, Viešpatie, padėki
Užjaust bėdoj visus,
Mūs rakomis palieski,
Pakelki prislėgtus.
Apd 9,36

Tabita (Dorkadė – Gazelė)

Čia – dar ne visi posmeliai. Be to, internete matau daugiau, nei yra Lutheran Service Book giesmyne. Tad gal dar pildysiu.

Marijos apsilankymas. Bäl liuteronų bažnyčia Gotlande, 13-15 a.

 

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą