Giesmė „Giesme skelbia angelai“

Hark! The Herald Angels Sing

Tekstą rasite žemiau, po vaizdo įrašu.

Advento kalendorius|Atplaukia laivas pilnas 2023 su giesmėmis yra čia: ADVENTO KALENDORIUS

           

Giesmių rinkinys “Teskamba giesmės” Nr. 5
T.: Charles Wesley / George Whitefield, 1739
M.: Felix Mendelssohn, 1840 / William Hayman Cummings (1831 – 1915)
Mel.: „Festgesang“, arba „Gutenberg Cantata“
Natos yra ČIA (ir žemiau, pažiūrėkite)

Gieda ansamblis „Adoremus“, vargonais groja vadovė Renata Kreimerė; 2020 12 24.
Visą giesmę ir visų karantino Kūčių vakaro pamaldų Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje įrašą rasite ČIA.

1. Giesme skelbia angelai:

Gimė Gelbėtojas štai!

Dievui gyrius danguje,

O žmonėms gera valia.

Visos tautos, triumfuokit,

Su dangaus pulkais giedokit!

Džiaukis, džiaukis, žmonija,

Sveikink Išganytoją! (2 k.)

 

2. Kristau, garbę duodam Tau!

Tu, Aukščiausiojo Sūnau,

Skelbtas pranašų seniai,

Amžių pabaigoj gimei.

Palikai Dangaus didybę,

Paaukojai Tu gyvybę,

Tarp žmonių Tu gyvenai

Ir į šviesą juos vedei. (2 k.) 

3. Tu – visų žmonių viltis, / Mūsų sielų džiugesys,

Iš mirties mus atpirkai, / Atgimimą mums davei.

Jėzau, širdis užvaldyki, Jas nuo nuodėmių valyki,

Tad Kalėdų džiaugsmas šis / Bus visų šventa dalis(2 k.) 

❄ ❄ ❄

Baigiamoji Šventojo Rašto skaitinių ir giesmių (Nine Lessons and Carols) pamaldų giesmė būna Giesme skelbia angelai (1739), viena iš 6 su puse tūkstančio (ar net dar daugiau!) Charles Wesley (1707 – 1788) sukurtųjų. Jis buvo Metodistų bažnyčios kunigas, vienas jos lyderių (drauge su pradininku vyresniuoju broliu Johnu ir kitais šeimoje). Anglikonų dvasininko ir poeto Samuel Wesley bei jo žmonos Susanna šeimoje - aštuonioliktas vaikas, jauniausias sūnus. Vienas žymiausių giesmių kūrėjų.

Paskelbimas piemenims. Emerson-White Hours, c. 1485-1490

Ch. Wesley kūrinys iš pradžių vadinosi „Giesmė Kalėdų dienai“ ir turėjo 10 ketureilių posmelių; giesmės tekstas remiasi Šventuoju Raštu: Lk 2,14; 2 Kor 5,19; Gal 4,4; Jn 1,14; Iz 9,6; Mal 3,20; Fil 2,7-8; 1 Pt 1,3.

Šlovė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai. (1 Pt 1,3)

Iš pradžių buvo ne „angelai“, bet archajiškas žodis „dangūs“ – „welkin“; gal kaip Ps 19,2? Dangūs skelbia Dievo šlovę.

Giesme skelbia angelai
„Teskamba giesmės“. Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Jaunimo centras, 1998.

Melodiją autorius numatė tą pačią, kaip ir tame pačiame giesmių rinkinyje 1739 m. išspausdintai savo Velykų giesmei Christ the Lord Is Risen Today (ji žymi dėl tų kartojamų „Aleliuja“).

Bet anglikonų muzikas William Hayman Cummings (1831-1915), paauglystėje giedojęs choro pasirodyme diriguojant pačiam Feliksui Mendelsonui, 1855 m. pritaikė šio sukurtą pasaulietinę melodiją „Festgesang Wesley giesmei.

Taip mes ir giedame, drauge su visu pasauliu ir dangaus pulkais. 

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą