Amžinybės sekmadienis. Liuteronų pamaldos 2020 11 22

Amžinybės sekmadienio pamaldų transliacija iš Vilniaus bažnyčios – 2020 m. lapkričio 22 d. 11 val. (vysk. Mindaugas Sabutis). 

Pamaldos tiesiogiai transliuojamos LELB Facebook grupėje (prieš pamaldas įkeliama nuoroda), o įrašai yra YouTube paskyroje

Šio sekmadienio giesmės: 563, 403, 479 ir 570
(iš giesmyno „Krikščioniškos giesmės“).

563. Kelkitės, šlovingai aidi

1. Kelkitės, šlovingai aidi

Sargų trimitų garsios gaidos,

Pabusk, Jeruzalės pilie!

Naktį gilią miegas gundo,

Mergaitės, ar laiku nubundat?

Jūs, išmintingos, kelkite!

Jaunikis jau arti!

Žibintus dekite,

Aleliuja!

Į vestuves paskubėkim,

Jaunikį pasitikime!

2. Jau Sionas balsą girdi,

Džiaugsmu jo namas aidi, spindi,

Jis kelias, ruošiasi skubiai.

Sužadėtinis šlovingas

Ateina šventas, maloningas,

Žvaigždė Jo užteka aukštai.

Ateiki Tu greičiau,

Aukščiausiojo Sūnau!

Aleliuja!

Su Tavimi norim eiti

Į Vakarienę brangiąją.

3. Teskambės giesmė šlovingai,

Tegieda Jam balsai širdingai

Chore žmonių ir angelų!

Perlų vartai, atsiverkit,

Į savo karalystę ženkim,

Gyvenkime pulke šventų!

Nematėm akimis,

Nejutom širdimis

Tokio džiaugsmo:

Jį amžinai mes regėsim,

Kai pergalę ten švęsime.

T.: Philipp Nicolai, 1599

V.: Adomas Fridrichas Šimelpenigis (1699–1763)

M.: Philipp Nicolai, 1599

403. Pabuskite, gerieji

1. Pabuskite, gerieji,

Šviesa spindėkite,

Jūs, Dievo mylimieji,

Malonėj eikite,

Jaunikiui renkit kelią,

Vestuvės jau arti,

Todėl ir tu, širdele,

Tikėk ir būk budri.

2. Jam žibintus paruoškim,

Aliejaus pilkime

Ir meile pasipuoškim,

Tik nepramikime!

Sargai Siono šaukia:

Jaunikis jau arti!

Kurie Jo budrūs laukia,

Dangun bus priimti.

3. O, sielos išmintingos,

Jaunikio laukdamos,

Skubėkite džiaugsmingos

Prieš Jį giedodamos,

Su angelais jau eikit,

Jums atviras dangus,

Tik nuodėmes palikit,

Prieš verdamos vartus.

4. Daugiau nebeužmikim,

Mūs Viešpats netoli,

Visas kaltes palikim

Išganymo kely.

Jau laukia angelėliai,

Arti pavasaris,

Jau sprogsta pumpurėliai,

O Jėzau, skubinkis!

5. Kurie kantriai kovojo,

Su Jėzum numirė,

Kas kryžių čia nešiojo,

Jau gavo jį regėt.

Gražiausią karalystę

Ir džiaugsmą be ribų –

Švenčiausiąją bendrystę

Su Viešpačiu kartu.

6. Šioje kovoj laimėjus,

Mus Jėzus atgaivins,

Daug ašarų čion liejus,

Tenai jas nudžiovins.

Ištikimai kariavę,

Šlovėj ten būsime,

Gyvybę vėl atgavę,

Iš kapo kilsime.

7. O Jėzau, mūs linksmybe,

Ateik, netruk ilgai,

Mes Tavo malonybės

Čia ilgimės labai!

Duok, Jėzau, jau sulaukti

Mums galo šių kovų

Ir danguje ragauti

Gėrybių amžinų.

T.: Laurentius Laurenti, 1700

M.: Melchior Teschner, 1614

479. Tegu, kas mirtinga, nutyla

1. Tegu, kas mirtinga, nutyla

Ir maldingai žengia artyn;

Sielos gelmėse tepakyla,

Akys jų težvelgia aukštyn.

Jėzaus Kristaus teragauja

Duonoj ir vyne pagarbiai.

2. Kristau, Tu gyvuoji per amžius,

Tu šlovės švieti skaistume,

Myli mus tyra savo meile,

Liūdi, kai suklumpam varge.

Gimęs kūnu iš Marijos,

Mūsų nuodėmes Tu nešei.

3. Lenkias angelai prakilnieji,

Gieda pranašai mylimi;

Giria kūriniai mirtingieji,

Kraujo kankiniai širdimi.

Dieve, Tau garbė aukštybėj“, –

Žemė ir dangus šaukia Tau.

4. Serafimai Tavo bažnyčioj

Veidus tyrus dengia šventi.

Cherubinai soste Tau gieda:

Šventas, šventas, šventas esi“.

Aleliuja! Aleliuja!

Kristau, Tau garbė amžina!

T.: pagal IV a.Švento Jokūbo liturgiją; V.: Darius Petkūnas

M.: XVII a. prancūzų melodija

570. Leiskit eit

1. Leiskit eit, leiskit eit

Man pas Atpirkėją greit.

Kaipgi trokšta mano siela

Pamatyti Jėzų mielą,

Prieš Jo sostą jau stovėt! (2 k.)

2. O skaisti, o skaisti!

Saulė, tamsą ardanti!

Su teisiais kai jau stovėsiu,

Tavo šlovę ten regėsiu

Tėvo veido atspindy! (2 k.)

3. Tai graži, tai graži,

Angelų giesmė darni!

O, kad aš sparnus turėčiau,

Per slėnius, kalvas tuoj lėkčiau,

Kur Siono aukštuma! (2 k.)

4. Kaip ten bus, kaip ten bus,

Kai jau siela pasijus

Danguje, kur aukso gatvės,

Dieve, kas yra tai matęs,

Koks ten džiaugsmas prakilnus! (2 k.)

5. O saldus, o saldus,

Rojau, tavo vaisius bus!

Kai mes į tave parvyksim,

Kaip sapnuojantieji liksim,

Viešpatie, vesk rojun mus! (2 k.)

T.: Gustav Knak (1806–1878)

M.: K. Voigtländer (1827–1858)

Nuo spalio 31 d. atnaujinta LELB pamaldų transliacija

LELB Konsitorijos 2020 m. lapkričio 6 d. nutarimas dėl pamaldų ir kitų patarnavimų yra čia.

(Kaip dalyvauti nuotolinėse pamaldose.)

Vilniaus liuteronų bažnyčia 2020 lapkritį
Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą