Mano broliai, mano sesės|Yra Mergelė man brangi Nr. 28

Iš giesmių knygos YRA MERGELĖ MAN BRANGI (2021)

Knygą įsigyti galima Vilniaus liuteronų bažnyčioje (raštinės kontaktai). Arba kreiptis į Vilmą Sabutienę.

Nr. 28. Mano broliai, mano sesės
Schaffet, schaffet, Menschenkindern
Akrostichas (Fil 2,12)
Krikščioniškas gyvenimas

T.: Ludwig Andreas Gotter (1661-1735)
V. (par.): © Vilma Sabutienė, 2018
(Alt. vert.: „Pagerintos Giesmjų Knygos“ (1905) Nr. 231 ir „Krikščioniškos giesmės“ (2007) Nr. 198 (tik 10-tas posm.))
M.: Loys „Louis“ Bourgeois, 1551
Mel.: „Genevan 42″

Mano mylimieji, darbuokitės savo išganymui su baime ir drebėdami. (Fil 2,12)

Liuteronų bažnyčios giesmyne Krikščioniškos giesmės (2007) skyrelyje „Reformacija“ yra vieno posmelio giesmė nr. 198: Amen, taip tebūna. Amen!

Atrodytų, na, vienas posmelis, giedamas, sakytume liuteronai, gaida „Džiaukis, mano siela, džiaukis“. Jos pavadinimas iš tiesų yra Genevan 42 – 1551 m. 42 psalmei (Kaip elnė ilgisi tekančio vandens) Loys „Louis“ Bourgeois sukurta ar pritaikyta melodija. Pdf: Melodija GENEVAN 42

Bet kokiu atveju, štai tokia vieno posmelio giesmė mūsų dabartiniame giesmyne (198):

Amen, taip tebūna. Amen! Mus lydėk sava Dvasia! Iš Tavęs ramybę semiam šio pasaulio varguose. Laimink, Dieve, mūs kovas, kad, laimingai baigę jas, Danguje mes gautum vietą, laimę amžiną žadėtą.

Ankstesniajame mūsų Bažnyčios giesmyne Giesmių ir maldų knygelė (1988) Nr. 77 nurodyta ir senovinė versija, iš giesmynuko gotikiniu šriftu. Ta pati vieno posmelio giesmė, priskirta prie „Dievo Žodžio ir pamaldų“. Irgi panašus įspūdis.

Bet kai 2017 m. buvo švenčiamas Reformacijos 500 metų jubiliejus, jo inspiruoti proramą pradėjo rengti ir Draugiški projektai, o jų koordinatorė Ieva Rasimavičiūtė ta proga bendradarbiavo su kompozitoriumi Vaclovu Augustinu. Pateikusi nemažai mūsų giesmių, sulaukė Maestro susidomėjimo būtent šiuo posmeliu: Ar tikrai tai jau ir visa giesmė?

Ieva – žinutę man. Aš tuoj pati sau sužinau ir patikinu, kad mūsoji giesmė – tik dešimtas, paskutinis, pilnos giesmės posmelis!.. Žr. vokišką tekstą.

Ieva su ta žinia – teirautis kun. Dariaus Pekūno. Mokslininkas netrunka atsiųsti pilną lietuvišką tekstą iš siaurikių gotišku šriftu. Menininkai iššifruoja-surikiuoja senąjį tekstą, ir 2018 10 31, visi džiaugėmės Vaclovo Augustino kūrinio Amen. Taip tebūna. Amen! premjera Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje.

O man tai tapo istorijos pradžia. .   Gi kokia giesmė – galėtume giedoti ir giedoti. Vėl giedoti, kaip senieji.

Su kun. D. Petkūno komentaru

Šiuolaikiniu raštu: Pasirūpykit, žmonelės

Pasirūpykit, žmonelės

Tik tas tekstas man, liuteronei, ir dar artėjant Reformacijos šventei (Sola GratiaTik iš malonės) – girgžt, girgžt tarp dantų. Schaffet, schaffet, Menschenkindern; schaffet eure Seligkeit. Pažodžiui tiesiog neįmanoma atrodė: darykite, įvykdykite savo išganymą. Tikrai? Ieškau. Taip, apaštalo Pauliaus Laiškas filipiečiams: Darbuokitės savo išganymui su baime ir drebėdami (Fil 2,12b). Tada gerai!

Žvilgt į lietuviškąjį senąjį tekstą kartą, žvilgt kitą – pridėta vertėjo ir nuo savęs, jaučiu. Aiški pietizmo įtaka autoriaus Ludwig Andreas Gotter (1661-1735) tekste, o kun. Fabijono Ulricho Glozerio (1688-1747) vertime – lyg dar aiškenė, pvz.: 

Durno svieto sekt linksmybę juk krikščioniui ne likta. Juoktis, žaist, šokt su durnybe, ak! Šventybę mažina. Kristų kryžiavotąjį sekant, taip darkytisi Su šiuo svietu kas galėtų? Juoką velns iš to turėtų.

Žodžiu, nėr ko vaipytis kaip svietvaikiams.

Pajaučiau, kad reiktų mėginti imtis šios giesmelės. Bet dar ko tai neramu. Pasidomėsiu šiek tiek, maža ką. Ogi ji – akrostichas! 

Vokiškajame originale 10 posmelių prasideda vis kitu žodžiu iš minėtojo  Laiško filipiečiams 2 skyriaus 12 eilutės: Schaffet dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Amen. (Pridėta “Amen”). Žiūrėkite, ar tikrai.

Darbuokitės… 

Mano vertimas knygoje „Yra Mergelė man brangi“ nėra senojo lietuviško vertimo redakcija. Mat senajame neperteikta akrosticho idėja. Taigi, tai – nauja parafrazė. Norint išlaikyti visus 10 posmelių lietuviškai, teko pridėti dar du žodžius, tad paėmiau kreipinį iš tos pačios eilutės: „Mano mylimieji“. Dabar posmeliai prasideda vis kitu iš šios eilutės žodžių:

Mano mylimieji, darbuokitės savo išganymui su baime ir drebėdami. Amen.

Mūsų laikų tik paskutinis posmelis sulaukė greičiausiai dėl to, kad šios giesmės teologija (ir plius “pastiprintai” – lietuviškasis vertimas) smarkiai įtakota pietizmo judėjimo suvokimo, o tai reiškia, kad doktrinine prasme balansuojama ant labai slidžios, siauros ribos. Originalas ir, juo labiau, senasis lietuviškas vertimas, giedotinas tik turint tvirtus, aiškius liuteroniškos teologijos, mokymo pagrindus, nes kitaip… 

Neradau šios giesmės vertimo į anglų k., kad ją giedotų amerikiečiai. Gal dar nemoku ieškoti, o gal nėra būtent dėl šios priežasties. Jei vis dėlto yra – būtų labai įdomu perskaityti.

Pabandžiau likti kuo arčiau originalo, kita vertus – perteikti kuo tvarkingiau teologiškai. Kur aiškiai skambėjo Šventojo Rašto žodžiai, frazės, užrašiau nuorodas.

Senasis lietuviškas tekstas įspūdingas – tiek išraiška, tiek pamokymu. Bet jei taip įvertinus teologinę mintį… Beje, senasis tekstas vietomis taip pat yra ne tikslus vertimas, o parafrazė.  

Daug apsprendė būtinumas laikytis akrosticho, teko suktis kaip reikiant. Kai kurie žodžiai niekaip negalėtų prasidėti stipriąja takto dalimi, tad juos teko įrašyti ne pirmais, o antrais. Išryškinau. Kai kur sakinys persikelia į kitą eilutę, šios viduryje prasideda nauja mintis – tai būdinga ir originalui, ir senajam liet. vertimui.

Kai kurie ne itin populiarūs mūsų visuotinėje vartosenoje žodžiai yra visiškai įprasti liuteroniškoje liturgijoje, jie nėra pasenę, jie vartotini, tad rinkausi juos (pvz., “prirengti”, kas reiškia “paruošti”).

Dėl asmens: dgs. antro (“jūs darykite”) vartojimo pakaitom su dgs. pirmu (“mes darykime”) bei kitų (pvz., “reikia daryti”) – visur stengiausi atitikti originalą, tik dėl sklandaus skambesio pakeičiau 8 posm.: jau 7-ajame nuosekliai pereita į “mes”, tad nebeperšokau atgal į ”jūs” 8-ajame, kaip tai daroma originale. Liet. senajame vertime taip pat pateikiama “mes”.

“Mano broliai, mano sesės” - nes apaštalas Paulius kreipiasi: “Mano mylimieji”. Broliai, sesės.

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą