Dukart du. Katekizmas + audio knyga!

Ne vienas liuteronas įsiminęs kunigo Jono Oko iš Tauragės turbūt per kiekvienas pamaldas skelbtą evangelinę pamokslo frazę: Juk tai, kad Kristus už mus numirė ir prisikėlė, yra taip pat aišku, kaip kad dukart du yra keturi, o ne penki arba šeši.

Liuterio Mažojo Katekizmo paskutinis puslapis. Hamburgas, 1982

Tai va, tas 2×2 ar tik nebus grynai neatsiejamas nuo liuteronybės. Kaip? Regis, būta tradicijos (ir visai nesenos, o gal ir nenutrūkusios) Liuterio Mažajame Katekizme išspausdinti ir daugybos lentelę, bent jau Vokietijoje. O gal ne? O gal taip? 

Pirmai viena akim paskubom perskaičiau, kad nuo apšvietos laikų (17-18 a.) moksleiviams (valstybinėje mokykloje) iki maždaug 14 m. amžiaus buvę privaloma mintinai išmokti Mažąjį Katekizmą bei daugybos lentelę.

Šiaip ar taip, bent jau 1982-ųjų vokiškas leidimas kaip tik toks. 

Žodžiu, negali būti glupšis (žodis iš senųjų liuteroniškų mišknygių ir giesmynų).

O ką gi da­ro tie nuo­bo­džiau­jan­tys aki­plė­šos šven­tie­ji, ku­rie ne­mėgs­ta ar­ba ne­no­ri kas­dien skai­ty­ti ir mo­ky­tis Ka­te­kiz­mo, jei ne tai, kad lai­ko sa­ve daug mo­ky­tes­niais už pa­tį Die­vą ir vi­sus Jo šven­tuo­sius, an­ge­lus, pra­na­šus, apašta­lus ir vi­sus krikš­čio­nis? Ka­dan­gi pats Die­vas ne­si­gė­di­ja to kas­dien mo­k­yti, tar­si ne­su­ge­bė­tų mo­ky­ti nie­ko ge­res­nio, ir vi­suo­met mo­ko to pa­ties, ir neda­ro nei nie­ko nau­jo, nei ko ki­to, ir vi­si šven­tie­ji ne­įsten­gia mo­ky­tis nei nie­ko ge­res­nio, nei ko ki­to, ir vis tiek to ne­ga­li iš­mok­ti, tai ar­gi mes ne­sa­me šau­niau­si vy­ru­kai, lei­džian­tys sau įsi­vaiz­duo­ti, kad, bent kar­tą per­skai­tę ir iš­gir­dę, jau vis­ką iš­ma­no­me, ir mums ne­be­rei­kia nei skai­ty­ti, nei mo­ky­tis, ir kad per vie­ną va­lan­dą ga­li­me iš­mok­ti to, ko pats Die­vas ne­ga­li iš­mo­ky­ti iki ga­lo, nors moko šių dalykų nuo pasaulio pradžios ir mokys iki pabaigos, ir to turėjo mokytis visi pranašai bei visi šventieji, o vis dar tebėra ir turi būti mokiniai?

(Iš Liuterio Didžiojo Katekizmo pratarmės) 

Susiradau straipsnį apie Joną Oką, ir štai: kaip tik rytoj – Kunigo gimimo metinės (1918 03 06).

O štai naujiena: MAŽASIS KATEKIZMAS – audio knyga! Klausykimės, mokykimės, atraskime.

Paskelbta 2020 03 05, atnaujinta 2020 08 12.

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą