Litanija iš liuteronų giesmyno

Litanija – tai malda, susidedanti iš trumpų prašymų, kuria tikintieji kreipiasi į Dievą visais gyvenimo poreikiais. Ši litanija buvo išspausdinta 1547 m. pirmojoje lietuviškoje knygoje – liuteronų kunigo Martyno Mažvydo Katekizme. Jei ne vienumoje, tai namie, kaip ir bažnyčioje, meldžiamasi antifoniškai – vienas kreipiasi, kitas/i atliepia. Giesmyne „Krikščioniškos giesmės“ – 822 psl.

Atsisiųsti pdf: Litanija. Liuteronų

Viešpatie, – Pasigailėk!

Kristau, – Pasigailėk!

Viešpatie, – Pasigailėk!

Kristau, – Išgirski mus!

Dieve, dangiškasis Tėve, – Pasigailėk mūsų!

Dieve, Sūnau, pasaulio Išganytojau, – Pasigailėk mūsų!

Dieve, Šventoji Dvasia, – Pasigailėk mūsų!

Būk mums maloningas, – Saugok mus, Dieve mielasis!

Būk mums maloningas, – Gelbėk mus, Dieve mielasis!

Nuo visokių nuodėmių, nuo visokių klystkelių, nuo visokio blogio, – Saugok mus, Dieve mielasis!

Nuo šėtono klastos ir apgaulės, nuo sunkios ir netikėtos mirties,

nuo maro ir bado, nuo karo ir kraujo praliejimo,

nuo maištavimų ir sukilimų, nuo žaibų ir audrų, nuo gaisrų ir potvynių,

nuo amžinosios mirties, – Padėk mums, Dieve mielasis!

Savo paslaptingu šventu įsikūnijimu,savo šventu gimimu,

savo krikštu, pasninku ir gundymais, savo agonija ir kruvinu prakaitu,

savo kryžiumi ir kančia, savo mirtimi ir palaidojimu,

savo šventuoju prisikėlimu ir dangun žengimu,

Šventosios Dvasios Gaivintojos atsiuntimu, – Gelbėk mus, Dieve mielasis!

Visuose mūsų varguose, visuose mūsų džiaugsmuose,

mirties valandą, Teismo dieną, mes, nusidėjėliai, Tave meldžiame, – Mus išklausyk, Dieve mielasis!

Savo šventąją Bažnyčią valdyki ir globoki, visus Bažnyčios vyskupus, kunigus ir tarnus šventame žodyje bei gyvenimo šventume išlaikyki,

visus skirtumus ir papiktinimus sudrauski,

visus suklydusius ir suklaidintus į tiesos kelią atveski, – Mus išklausyk, Dieve mielasis!

Šėtoną po mūsų kojomis paminki,

ištikimus darbininkus į savo pjūtį atsiųski,

savo skelbiamam žodžiui dvasios ir jėgos suteiki,

puolusius pakelki ir stovinčius sutvirtinki,

liūdinčius paguoski ir sielvartaujantiems padėki, – Mus išklausyk, Dieve mielasis!

Visoms vyriausybėms taikos ir santarvės minčių įkvėpki,

mūsų šalį nuo nesutarimų ir neramumų apginki,

mūsų vyriausybei visus sunkumus padėk įveikti,

mūsų vadovus veski ir valdyki,

mūsų bei visų žmonių teisėjus palaiminki ir išlaikyki – Mus išklausyk, Dieve mielasis!

Visiems pavojuose, nepritekliuose bei varguose esantiems padėki ir jais rūpinkis,

visus keliaujančius žeme ir jūra apsaugoki,

visoms motinoms gimdymo pavojuose gelbėki,

visus kūdikius ir sergančius saugoki ir išgydyki,

visus nekaltai įkalintus išlaisvinki,

visas našles ir našlaičius užstoki ir aprūpinki,

visų žmonių pasigailėki, – Mus išklausyk, Dieve mielasis!

Mūsų priešams, persekiotojams ir apkalbėtojams atleiski

bei juos atverski,

žemės vaisius mums dovanoki ir saugoki

ir mūsų maldas maloningai išklausyki Mus išklausyk, Dieve mielasis!

Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, Meldžiame, mus išklausyk!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes Pasigailėk mūsų!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes Pasigailėk mūsų!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes Suteik mums ramybę!

Kristau, – Išgirski mus!

Viešpatie, – Pasigailėk!

Kristau, – Pasigailėk!

Visi: Viešpatie, pasigailėk. Amen!

Visi: Tėve mūsų, kuris esi danguje! Tesie šventas Tavo vardas. Teateinie Tavo karalystė. Tesie Tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto, nes Tavo yra karalystė ir galybė, ir garbė per amžius. Amen.

Nusidėjome mes ir mūsų protėviai, – Nusikaltome, nedorai elgėmės.

Visagali Viešpatie Dieve, Tu supranti vargingųjų dūsavimus ir nepaniekini sudužusių širdžių troškimų; išgirsk mūsų maldas, kuriomis mes kreipiamės į Tave varguose, ir maloniai išklausyk mus, kad šėtono ir žmogaus rezgamos prieš mus pinklės Tavo apvaizdos dėka virstų nieku bei pranyktų ir kad mes, apsaugoti nuo pagundų, Surinkime Tau dėkotume ir visuomet Tave šlovintume per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. – Amen.

Jo pyktis tęsiasi tik akimirką, – O gerumas – visą gyvenimą.

Visagali Viešpatie Dieve, dangiškasis Tėve, Tu nenori vargingo nusidėjėlio mirties ir nelinki jam pražūties, bet nori, kad jis atsiverstų ir gyventų; širdingai meldžiame Tave: atimk mūsų nuodėmėmis vertai užsitarnautą bausmę ir iš savo gailestingumo padėk daryti tai, kas gera, per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. – Amen.

Viešpatie, neteisk savo tarno, – Nes prieš Tave joks kūrinys nėra teisus.

Dieve, Tu žinai, kad mes, apsupti daugybės pavojų, dėl silpnos žmogiškos prigimties savo jėgomis nepajėgiame atsilaikyti; nugalėk mūsų kūne ir sieloje tai, ką mes kenčiame dėl savo nuodėmių, ir išgelbėk mus per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. – Amen.

Padėk mums, Dieve, ir gelbėk dėl savo vardo garbės!Išgelbėk mus ir atleisk mūsų nuodėmes dėl savo vardo!

Visagali amžinasis Dieve, per savo Šventąją Dvasią Tu visą krikščioniją pašventini ir valdai; išgirsk mūsų maldas ir gailestingai padėk, kad per Tavo malonę ji su visais nariais Tau tarnautų tikrame tikėjime, per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. – Amen.

Šaukis manęs vargo dienąIšgelbėsiu tave, ir tu mane šlovinsi.

Saugok mus, Viešpatie, ir gailestingai atleisk mūsų nuodėmes, ir nors dėl mūsų nuolatinių peržengimų mes nusipelnėme amžinos bausmės, pasigailėk ir padėk, kad mūsų nupelnytoji amžinoji pražūtis mus aplenktų ir galėtume pasitaisyti; meldžiame to per Tavo Sūnų Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, kuris gyvena ir viešpatauja su Tavimi ir Šventąja Dvasia, vienas Dievas per amžių amžius. – Amen.

Suteik ramybę mūs laikams,

O Viešpatie, meilingai,

Nes niekas kitas, vien tik Tu

Galėsi mus apginti;

O, gailestingas Viešpatie!

Amen.

                                (M. Liuteris, 1529)

Paskelbta 2020 03 12. Atnaujinta 2022 04 24.

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

2 comments on “Litanija iš liuteronų giesmyno

  1. Ačiū! Labai tinka mūsų gyvenimo šiuolaikiniam momentui… Visa litanija TIK Viešpačiui skirta be „žmogiškų nukrypimų“

Parašykite komentarą