Liuteroniškas rožinis?

Atsisiųsti: Liuteroniškas rožinis

Ten žemiau yra daug teksto, paveiksliukų, pasiūlymų ir komentarų – išsirinkite Jums priimtiniausią rožinio maldos modelį ar atraskite savitą. Kam? Maldos gyvenimui – artumui su Kristumi.

Čia papildau konkrečiu galimu maldos būdu (iš gal kokio šimto) – yra žmonių, kurie paprašė.

Liuteroniškas rožinis yra, sakyčiau, tas, kurį meldžiasi liuteronas – ar laikytų rankose katalikišką, ar anglikonišką, ar ortodoksišką vėrinį.  

Jei norime būtent liuteroniškos struktūros – bus 7 didieji karoliukai su tarp jų po 6 mažuosius (arba 3, bet pasirinkau 6, kaip čia antroje nuotr.).

Nereikia bijoti žodžių, frazių kartojimo – juk nesibaidome 136 psalmės, kur berods 26 kartus ištariame: Jo ištikimoji meilė amžina.

Liuteroniškas. Iš gintarų

- Kokia intencija melstis?
Už ką garbinti, dėkoti, ko prašyti sau ir artimui savo, o gal – priešui? Jau tikriausiai žinote.

- Ką apmastyti?
Apmąstymams (slėpiniams) galima pasirinkti įvairius variantus (žr. tekste žemiau).
Ši liuteronų (ELCA) 2005 gavėniai pasiūlyta rožinio malda remiasi Martyno Liuterio Katekizmo struktūra ir apima 7 apmąstymus:

1. Kryžius
2. 10 Dievo įsakymų
3. Apaštališkasis tikėjimo išpažinimas
4. Viešpaties malda Tėve mūsų
5. Šventasis Krikštas
6. Išpažintis
7. Šventoji Vakarienė

(Panašiai siūlo ir LCMS liuteronai.)

- Kaip melstis ties karoliukais?
Iš visų peržiūrėtų siūlomų maldos variantų, kažkiek pažinodama mūsų liuteronus, siūlau taip:

Kryžius: Vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen. (Invokacija.*)

Pirmas karoliukas: Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, atgaivink mūsų širdis ir atnaujinki žemės veidą. (Ps 104)

Antras karoliukas: Apaštališkasis tikėjimo išpažinimas (Credo, tekstas yra čia).

Trečias karoliukas: Tėve mūsų (Viešpaties malda, čia).

Ketvirtas karoliukas: Liuterio Ryto malda (čia) arba Vakaro malda (čia).

Didieji karoliukai: Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.(Doksologija.)

Mažieji karoliukai: Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs, nusidėjėlio. (Jėzaus malda.)

Po paskutiniojo „Garbė…“, kai susitinka du didieji karoliukai, galima sukalbėti

     Magnificat (Marijos giesmę, tekstas yra čia)

arba
 23 psamę (čia)

arba: Jėzau, pasitikiu Tavimi.

Užbaigiame maldą persižegnodami: Vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen. 

Atsisiųsti: Liuteroniškas rožinis

*Žr. Mažąjį Katekizmą: „Ryte atsikėlęs persižegnok šventu kryžiumi, sakydamas …“ – diskusijos, ar liuteronams žegnotis, pabaiga.

Šis Dievo Motinos su Kūdikiu atvaizdas dar vadinamas Hodegetrija – graikiškai „nurodanti kelią“. Marija laiko Sūnų – tikintiesiems rodo Tą, kuris yra „kelias, tiesa ir gyvenimas“ (Jn 14, 6). Dievo Gimdytojos vaidmuo šio tipo ikonose – pristatyti pasauliui Išganytoją ir liudyti Įsikūnijimo slėpinį. Knyga Kūdikio rankose skelbia: „Aš – įsikūnijęs Žodis“ (plg. Jn 1,14). Kryžius ant Marijos kaktą dengiančio maforijaus reiškia būsimą Sūnaus kančią ir Atpirkimo malonę, žvaigždė ant kairiojo peties primena Betliejuje patekėjusią žvaigždę ir Marijos mergystės slėpinį. Trižiedė rožės šakelė Marijos rankose simbolizuoja Švč. Trejybės slėpinį ir teigia, kad Įsikūnijimo įvykis – tai Trejybės manifestacija, atskleidžianti Išganymo slėpinio esmę ir doktriną: „Atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters, pavaldų įstatymui, atpirkti esančius įstatymo valdžioje, kad mes įgytume įsūnystę. O kadangi esate įsūniai, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo Sūnaus Dvasią, kuri šaukia: „Aba, Tėve!“ (Gal 4, 4–6) (magnificat.lt)

Paskelbta 2018 11 10:

ChemnitzColor4

Liuteronų teologijos vienas iš tėvų – Martynas Chemnicas (Martin Chemnitz). Tokia lapkritinė Martynų savaitė – 9 d. Chemnicas (žr. apie jį čia), o ir Liuterio trečiasis vaikas Martynas tądien gimęs; 10 d. – Liuteris; 11 d. – Šv. Martynas (šiek tiek - čia).

Kas krinta į akis? Žinoma, rožinis liuterono rankoje.  Jau ne pirmus metus vis paieškau šaltinių – noriu ir reikia žinoti. Va, kad ir tokia draugija:

Chemnitz Prayer Bead Society facebooko nuotr.

Jei veikia – prisijungsiu. Kol neįsigilinau, kad pačiai būtų aiškumas, nieko daug nesakau. Tik suvokiu, kad jie tąjį liuteronišką rožinį (kaip Chemnico rankoje) naudoja Katekizmo tiesoms apmąstyti, kalbant Tėve mūsų ir Jėzaus maldą. Tiesiog eina per Katekizmo dalis ir pateikia ties karoliukais. Kai parengsiu – įkelsiu čia, papildysiu.

Kokių tik rožančiukų besidomėdama neprisižiūrėjau – ir liuteroniški 7 didieji karoliukai su 3 arba 6 mažais tarp , o ir anglikoniški (arba „ekumeniniai“, atsiradę 20 a. 9 deš. JAV) – 4 didieji su tarp jų 7 mažaisiais, taip pat – seniai dovanų gauta saviška švedų liuteronų vyskupo Gyvenimo perlų apyrankė, ir įmantriausi istoriniai dirbiniai, ir stačiatikių „čiotki“, ir nežinau kodėl internete nerandamas, bet namie (iš kur?..) turimas Arkangelo Mykolo vainikėlis – 9 didieji karoliukai su 3 mažaisiais tarp jų. Na, ir katalikiškas visų atpažįstamas rožinis (pagal jį kalbamas ir dar jaunas Gailestingumo vainikėlis).

Beje, nesu tikra, ar pavadinimas rožinis, rožynas (lot. rosarium – rožių darželis, o ir rožių vainikas) buvo vartojamas Chemnico laikais būtent maldos karoliukams, vainikėliui vadinti. O va kad Mergelės Marijos rožinis buvęs galingas vaistas Reformacijos žaizdoms užgydyti, matau parašyta  Kaip ir tai, kad dabar maldos karoliukus (bead, pasirodo, nuo sen. gebed – malda) liuteronams pateikia kaip tik Reformacijos šulo vardo draugija .

Čia, jei įdomu, kelios datos – pradedant nuo ankstyvų krikščioniškų laikų praktikos, kai varstant karoliukus kartota Jėzaus malda.

Ak, tiesa, kas dėl saugojimosi „daugiažodžiauti“, „tuščiai kartoti“ (Mt 6,7) – tai čia raktinis žodis būtų „tuščiai“. Nes kartojamoje maldoje žodžių negausu, svarbu, kad  nekartotume tuščiai.

Taigi, liuteroniškas maldos variantas, naudojant įprastą katalikišką rožinį (kaip minėjau, jei tik turėsiu galimybę, parengsiu ir pagal liuteronišką karoliukų išdėstymą).

Rožinis
xrysostom.com pav.

LIUTERONIŠKAS ROŽINIS
(imta iš čia)

Pdf Liuteroniškas rožinis pagal katalikišką karoliukų struktūrą

1. Pabučiuokite kryželį (krucifiksą) – nebūt.jį laikydami, persižegnokite, sakydami Invokaciją:
Vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

Tada pasakykite Apaštališkąjį tikėjimo išpažinimą:
Tikiu (į) Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją.
Ir (į) Jėzų Kristų, vienatinį Jo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo nukryžiuotas, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarą, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
Tikiu (į) Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę (krikščionių) Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą.
Amen.

2. Ant pirmojo karoliuko sukalbėkite Tėve mūsų:
Tėve mūsų, kuris esi danguje! Tesie šventas Tavo vardas. Teateinie Tavo karalystė. Tesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto, nes Tavo yra karalystė ir galybė, ir garbė per amžius. Amen.

3. Ant kiekvieno iš kitų trijų karoliukų sukalbėkite Jėzaus maldą:
Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs, nusidėjėlio.

4. Ant grandinėlės pasakykite Doksologiją:
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

5. Ant didžiojo karoliuko sukalbėkite Tėve mūsų ir apmąstykite pirmąjį slėpinį.

6. Ant kiekvieno iš mažųjų dešimties karoliukų sukalbėkite Jėzaus maldą, apmąstydami pirmąjį slėpinį.

7. Ant grandinėlės pasakykite Doksologiją.

Toliau sulig kiekvienu slėpiniu pakartokite 5-7 žingsnius, kol apeisite visą rožinį.

13. Laikydami medalikėlį, sukalbėkite

iš širdies spontaniškai kylančią maldą

arba

Marijos giesmės (Magnificat) dalį Lk 1,47-50:
Mano siela šlovina Viešpatį,
mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju,

nes Jis pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę.
Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos,
nes didžių dalykų padarė man Visagalis,
ir šventas yra Jo vardas!
Jis maloningas iš kartos į kartą
tiems, kurie Jo klauso.

(* Autoriai kaip vieną iš pasirinktinų taip pat rekomenduoja ikitridentinį kreipinį Sveika, Marija iš Lk 1,28.42:
Sveika, Marija, malonės pilnoji! Viešpats su tavimi! Tu labiausiai palaimina iš visų moterų, ir palaimintas tavo įsčių vaisius Jėzus [Kristus].

bei

Daugeliui mūsų nežinomą Martyno Liuterio Evangelinį gyrių Dievo Motinai(Gimdytojai) iš veikalo Magnificat, 1521:
O palaimintoji Mergele, Dievo Motina, kokią didelę paguodą per tave mums parodė Dievas, kad taip maloningai pažvelgė į tavo nevertumą ir mažumą. Tikime tad, kad nuo šiol Jis nepaniekins ir mūsų, vargingų bei mažų, ir maloningai pažvelgs į mus, kaip kad pažvelgė į tave.

Neįsivaizduoju, kad tai būtų labai priimtina, tad apskliaudžiu.)

1. Laikydami kryželį, maldą užbaikite Invokacija, persižegnodami.
Pabučiuokite kryželį (nebūt.).

SLĖPINIAI

Penki Džiaugsmo slėpiniai

Apreiškimas (Lk 1,26-33.38)
Aplankymas (Lk 1,39-45)
Gimimas (Lk 2,6-12)
Paaukojimas šventykloje (Lk 2,25-32)
Atradimas šventykloje (Lk 2,41-50)

Penki Kančios slėpiniai

Malda Alyvų sode (Lk 22,39-46)
Nuplakimas (Mk 15,6-15)
Vainikavimas erškėčiais (Jn 19,1-8)|
Kryžiaus nešimas
 (Jn 19,16-22)
Nukryžiavimas (Jn 19,25-30)

Penki Garbės slėpiniai

Prisikėlimas (Mk 16,1-7)
Žengimas į Dangų
 (Lk 24,45-53)
Šventosios Dvasios atsiuntimas (Apd 2,1-7, 11)
Šventųjų bendravimas 
(1 Kor 12,3-27)
Dangiškoji Jeruzalė (Apr 21,1-4, 22-27)

* Romos katalikai Džiaugsmo slėpinius apmąsto I ir VI, Kančios – II ir V, Garbės – VII ir III. Lieka ketvirtadienis, kuris paskirtas Šviesos slėpiniams (juos 2002 m. pridėjo Jonas Paulius II). Tad gal savo nuožiūra.

** Du paskutiniai Garbės slepiniai skiriasi nuo katalikų (Mergelės Marijos dangun ėmimo ir Vainikavimo nėra; yra Šventųjų bendravimas ir Dangiškoji Jeruzalė).

*** Nededu pateiktų lotyniškų maldų tekstų.

Papildyta. 

Savo patirtimi pasidalijo kun. Jim Wagner (ELCA), kelis metus tarnavęs Vilniaus tarptautinėje angliškai kalbančioje parapijoje, nuo 2017 – kunigas emeritas, grįžęs į JAV. Pamatęs facebooko įrašą, kunigas parašė apie tai, kaip meldžiasi, naudodamas taip vadinamą anglikonišką rožinį (maldos karoliukus). Tai – iš 4 didžiųjų su 7 mažaisiais tarp jų strukūros rožinis. Rašo kun. Jim Wagner:

Jim Diane Wagner
Su žmona Diane, facebook nuotr.

Jau daug metų meldžiuosi su anglikonišku rožiniu.  Bet tinka ir katalikiškas.

Pradedu Trejybės invokacija: Vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.
Tada Apaštališkasis tikėjimo išpažinimas – Tikiu į Dievą Tėvą…
Po to – Doksologija: Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. 

Garbė Dievui… sakau ant didžiųjų karoliukų.

Ant mažųjų kartoju Ps 103,1-4:

Šlovink VIEŠPATĮ, mano siela,
ir visa, kas manyje, tešlovina Jo šventąjį vardą!
Šlovink VIEŠPATĮ, mano siela,
ir nepamiršk, koks Jis geras!
Jis atleidžia visas tavo nuodėmes
ir išgydo visas tavo ligas.
Jis atperka tavo gyvastį iš kapo
ir apgaubia tave meile ir gailestingumu.

Arba, kartais – Ps 23,1-3.6:

VIEŠPATS ­ mano Ganytojas,
man nieko netrūksta.
Žaliose pievose Jis mane guldo,
prie ramių vandenų gano.
Jis atgaivina mano gyvastį
ir veda teisumo takais, kaip dera Jo vardui.
Tik gerumas ir ištikimoji meilė lydės mane
per visas mano gyvenimo dienas,
ir aš visados gyvensiu VIEŠPATIES Namuose.

Arba – tradicinę maldą:

Sveika, Marija, malonės pilnoji! Viešpats su tavimi!
Tu labiausiai palaimina iš visų moterų, ir palaimintas tavo įsčių vaisius 
Jėzus.
Šventasis Jėzau, Marijos Sūnau,
Pasigailėk mūsų, nusidėjėlių, dabar ir mūsų mirties valandą.

Atkreipk dėmesį į subilų antros dalies pakeitimą, išlaikant maldos ritmą.

Man atrodo, svarbu, kad malda būtų trumpa, lengvai įsimenama ir ritminga. Pavyzdžiui, Ps 103,1-4 yra tapusi neatsiejama vidinio mano gyvenimo dalis. Kai prieš keletą metų mane ištiko infarktas, būtent šias eilutes kartojau vežamas į ligoninę, nežinodamas, išgyvensiu ar jau mirsiu. Be to, jei staiga tektų pasakyti pamokslą, esu pasiruošęs pagal šią Šventojo Rašto vietą.

Rožinio maldą baigiu Tėve mūsų ir Vardan Dievo….

Anglikoniškas rožinis
Tarptautinės parapijos moterų pagaminti rožiniai. Kun. Jim Wagner nuotr.

Štai, kaip nuostabu – sulaukiau ir stačiatikių (ortodoksų) diakono komentaro-papildymo. Gyvenimo perlų variantas:

Liuteroniškas „Rožinis“. 1995 m. švedų liuteronų vyskupas Martinas Lönnebo dėl audros buvo užstrigęs graikų saloje. Tuo metu jis pamatė graikus, žaidžiančius su „kombologia“ ir pagalvojo – katalikai turi rožinį, ortodoksai – komboskini, o liuteronai neturi maldos virvelės. Todėl jis sugalvojo „Kristaus vėrinį“/“Gyvenimo perlus“ (raudoname fone).

Tamsiame fone – suomiška „Gyvenimo perlų“ variacija iš Turku miesto.

Lönnebo karolių prasmė:

Auksinis – Dievas, baltas – aš, didesnis baltas – krikštas, didelis medinis – dykuma, mėlynas – oazė, pirmas raudonas – meilė kurią gauni (Kristaus kraujas), antras raudonas – kurią duodi (iš Kristaus gavęs), trys balti – kūrinija, mano artimieji, aš, juodas – mirtis, baltas didelis – prisikėlimas. Karoliai tarp jų – tyla.

Suomiški perlai – konservatyvesni. Naudojamos liturginių metų spalvos ir pamaldų struktūrą:

● Juodas. Kyrie
● Baltas. Doksologija (garbė Dievui aukštybėse)
● Žalias. Išpažinimas
● Geltonas. Šventas šventas
● Raudonas. Pax (Ramybė jums)
● Violetinis. Agnus Dei (Dievo avinėli)

#KEKasamblėja

Diak. Gintaras Sungaila su žmona Justina Trinkūnaite-Sungailiene

Rožinis – vis labiau šiuolaikinių liuteronų atrandamas ir pamilstamas maldos būdas. Maldų struktūra – laisva, pati įvairiausia.

Tomo Vilucko komentaras: dėl slėpinių, tai jų variantų yra ne tik plačiai žinomų. Prancūzijoje bendruomenės priderina prie savo dvasingumo. Pvz. Džiaugsmo slėpiniuose vietoj Atradimo šventykloje (Lk 2,41-50) apmąstomas Paslėptas gyvenimas Nazarete, o šv. Šv. Jono bendruomenė Kančios slėpiniuose jungia Nuplakimo ir Vainikavimo erškėčiais slėpinį į vieną ir papildomai 
apmąsto Kapo slėpinį.

dėl maldų. Šv. Paulius VI Apaštališkajame paraginime Marialis cultus minėjo kai kuriuose regionuose prigijusią praktiką pabrėžti Kristaus vardą, priduriant medituojamą slėpinį primenančią klauzulę. Šv. Jonas Paulius II rašė: „Tai pagirtina praktika, ypač kalbant rožinį viešai. Ji gerai išreiškia kristologinį tikėjimą, susijusį su įvairiais Atpirkėjo gyvenimo momentais. Tai tikėjimo išpažinimas ir kartu budrumo palaikymas meditacijoje, įgalinančioje „Sveika, Marija“ kartojimui būdingą išgyvenimą ir pasisavinimą pritaikyti Kristaus slėpiniui.“

Andreas Musculus (1514-1581) – Reformacijos teologas, Santravės formulės (1577) bandraautorius, vienas iš „tikrųjų liuteronų“. Su rožiniu.

Vis dar tiksliai nežinau, kas tas didelis karoliukas. Ar gali būti tai?

Čia: https://www.pinterest.com/pin/58969076340895486/ arba čia: https://www.pinterest.com/pin/455919162263194111/

 Augustės Žičkytės komentaras: 51 psalmė irgi ant didžiųjų „sueina“. Su psalmėm apskritai patogu. 

IMG_7501 (2)

Paskutinį kartą papildyta 2019 03 25.

 

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą