Velykų pamaldos Liuteronų bažnyčioje 2020 (bukletas ir įrašas)

Prisikėlimo pamaldos: vyskupo Mindaugo Sabučio pamokslas ir padėka

Prisikėlimo pamaldų transliacija iš Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios numatoma 2020 m. balandžio 12 d., Velykų sekmadienį, 7 val. Kelio paskyroje, o taip pat LELB facebooko grupėje

Tiesiogiai transliuojamos nuotolinės pamaldos vyksta pagal Liuteronų bažnyčios liturgiją, kuri yra giesmyne „Krikščioniškos giesmės“.

Jei neturite giesmyno, pamaldų eigą kviečiame sekti buklete. Atidaryti: Prisikėlimo pamaldos. Velykos 2020 

Arba žiūrėkite žemiau, po nuotrauka.

Velykų žvakė 2020

NUOTOLINĖS PAMALDOS

IŠ VILNIAUS EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIOS

VELYKOS

Kristaus Prisikėlimas

2020 04 12

Aš buvau numiręs, bet štai esu gyvas per amžių amžius

ir turiu mirties ir mirusiųjų pasaulio raktus.

Apr1,18

Giesmė Išaušo jau skaisti diena KG 97

1. Išaušo jau skaisti diena,

Linksma jau siela kiekviena,

Kad Jėzus Kristus, Viešpats mūs,

Sutramdė piktojo siekius.

Aleliuja!

2. Paminta pragaro angis,

Mirties ištrauktas geluonis,

Mes giedam šlovę Viešpaties,

Jis prisikėlė iš mirties.

Aleliuja!

3. Mirtis turėjo pasiduot,

Gyvybę žmogui atiduot,

Galybė jos jau įveikta,

Mums amžinybė paskirta. 

Aleliuja!

4. Su atpirktąja žmonija

Net saulė ir gamta visa

Prašvito, džiaugias šia diena,

Mūs Atpirkėjo dovana.

Aleliuja!

5. Todėl ir mes dėkokime,

Aleliuja giedokime,

Jis prisikėlė iš mirties

Paguodai, atgaivai širdies.

Aleliuja!

T.: Nikolaus Herman, 1560; V.: Jonas Jokūbas Šperberis (1679–1741)

M.: Nikolaus Herman, 1560

Vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.

Amen.

Mums padeda Viešpats Dievas,

Kuris sukūrė dangų ir žemę.

Įžanginis priegiesmis

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai!

Kaip tai buvo pradžioje, taip dabar ir visados,

Ir per amžių amžius. Amen.

Ramybėje melskime Viešpatį.

Viešpatie, pasigailėk!

Už ramybę, ateinančią iš aukštybių, ir už mūsų išganymą melskime Viešpatį.

Viešpatie, pasigailėk!

Už taiką visame pasaulyje, už Dievo Bažnyčios klestėjimą ir santarvę tarp visų žmonių melskime Viešpatį.

Viešpatie, pasigailėk!

Už šiuos Dievo namus ir už visus, kurie juose meldžiasi bei šlovina, melskime Viešpatį.

Viešpatie, pasigailėk!

Padėk, išgelbėk, pasigailėk ir apgink mus, gailestingas Viešpatie.

Amen.

Dievo malonės paskelbimas

Amen.

Garbė Dievui aukštybėse!

Aukštybėj Viešpačiui garbė

Už meilę ir gerybę,

Nes Jo galinga dešinė

Mus gina nuo blogybių.

Dėl Dievo pagailos didžios

Mes turime be paliovos

Paguodos ir ramybės.

Viešpats tesie su jumis!

Ir su tavo dvasia!

Malda

Amen.

Liturginiai skaitiniai

1 Sam 2,1-2.6-8a

Tai Dievo žodis.

Dėkojame Dievui.

Velykų psalmė 118,1-2.16-17.22-23

Aleliuja! Aleliuja! Aleliuja!

1 Kor 15,1-11

Tai Dievo žodis.

Dėkojame Dievui.

Ši diena VIEŠPATIES duota, tad linksminkimės ir džiūgaukime! Aleliuja! Ps 118,24

Aleliuja!

Mk 16,1-8

Tai Viešpaties žodis.

Šlovė Tau, Kristau.

Nikėjiškasis tikėjimo išpažinimas

Mes tikime į vieną Dievą, visagalintį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos Kūrėją.

Mes tikime į vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Tėvo: Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusį, bet ne sukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu. Per Jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų, žmonių, dėl mūsų išganymo nužengė iš dangaus. Šventosios Dvasios veikimu priėmė kūną iš Mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, Jis dėl mūsų buvo prikaltas ant kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip Šventajame Rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių. Įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius.

Mes tikime į Šventąją Dvasią, Viešpatį Gaivintoją, kylančią iš Tėvo (ir Sūnaus), su Tėvu ir Sūnumi garbinamą ir šlovinamą, kalbėjusią per pranašus.

Mes tikime vieną, šventą, visuotinę, apaštališką Bažnyčią. Mes pripažįstame vieną Krikštą nuodėmėms atleisti. Mes laukiame mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.

Amen!

Giesmė Jėzus mano mielasis KG 95

1. Jėzus mano mielasis,

Mano džiaugsmui prisikėlęs!

Kaipgi aš, vargingasis,

Liaučiaus Jį karštai mylėjęs?

Nors ir gąsdina mirtis,

Jėzus – mano gyvastis.

2. Gyvas Jėzus juk yra,

Aš su Juo vėl gyvas būsiu!

Garbinsiu Jį danguje

Ir daugiau nebenuliūsiu.

Argi sąnarius galva

Nevaldytų, kol gyva?

3. Per pasitikėjimą

Aš su Jėzum suartėjau

Ir tikėjimo galia

Jo malone sustiprėjau,

Jau nuo Jo atskirt manęs

Nė mirtis nebegalės.

T.: Luise Henriette (1627–1667); V.: Pilypas Ruigys (1675–1749); M.: Berlin, 1653

Pamokslas

Bažnyčios malda

  • Tave, Dieve, garbinam! Tave, Dieve, šlovinam!

  • Mus išklausyk, Dieve mielasis!

  • Padėk mums, Dieve mielasis!

  • Jėzau Kristau, Sūnau Dievo, Tu, Viešpatie, vesk mus gyvybėn iš mirties!

     

Giesmė Štai Dievo Avinėlis mūs KG 105

1. Štai Dievo Avinėlis mūs,

Auka Velykų už visus,

Taku gyvybės veda Jis,

Tai Jėzus Kristus Viešpatis.

2. Nekaltas Avinėlis tas –

Tai Kristus, už mus pasmerktas,

Ant kryžiaus už mus numirė,

Prieš Dievo teismą užtarė.

3. Iš nuodėmių vaduodamas,

Šventu krauju atpirkdamas,

Jis atnešė išganymą

Ir davė džiaugsmą amžiną.

4. Neįveikė Jo net mirtis,

Nes Jis – narsusis karžygys,

Išsklaidęs piktojo kerus,

Atvėrė mums dangaus vartus.

5. Tavy mes turime vilties,

Nes prisikėlei iš mirties.

Iš nuodėmių prikelki mus

Nuvesk į dangiškus namus.

6. Garbė Tau, Kristau Viešpatie,

Su Tėvu soste aukštame,

Kartu su Šventąja Dvasia –

Giesmė teskamba amžina!

T.: VI a. himnas Ad coenam Agni providi; M.: užrašė Liudvikas Fetingis, Ž. Naumiestis, 1976

Nuodėmių išpažintis

Visagali Dieve, gailestingasis Tėve! Aš, vargingas, nuodėmingas žmogus, išpažįstu Tau visas savo nuodėmes, kuo esu nusidėjęs mintimis, žodžiais ir darbais ir kuo esu nusipelnęs Tavo rūstybės čia laikinai ir ten amžinai. Bet aš to širdingai gailiuosi ir meldžiu Tavęs Tavo didžios malonės ir Tavo mielojo Sūnaus Jėzaus Kristaus, mano Viešpaties, sunkaus kentėjimo ir mirties dėlei: pasigailėk manęs, vargingo nusidėjėlio, ir atleisk man visas mano nuodėmes bei suteik maloniai Šventosios Dvasios jėgų, kad galėčiau pasitaisyti.

Viešpatie, pasigailėk! Kristau, pasigailėk! Viešpatie, pasigailėk!

Klausimai ir nuodėmių atleidimas

Amen.

Viešpaties ramybė visada telydi jus.

Telydi ir tave.     

Palinkėkime vieni kitiems ramybės.

Viešpats tesie su jumis!

Ir su tavo dvasia!

Pakelkite savo širdis!

Keliame į Viešpatį!

Dėkokite Viešpačiui, mūsų Dievui!

Tai vertinga ir teisu!

Dėkojimas

Šventas, šventas, šventas Viešpats mūs!

Dangus ir žemė,

Dangus ir žemė

Yra garbės pilni.

Osana, osana, osana aukštybėse!

Garbė ateinančiam VIEŠPATIES vardu!

Osana, osana, osana aukštybėse!

Eucharistijos malda

Kristaus Testamento žodžiai

Ir po duonos, ir po vyno pašventinimo:

Šventas mūsų Dievas!

Šventas mūsų Dievas!

Šventas mūsų Viešpats Dievas Sebaot!

Viešpaties malda Tėve mūsų

Tėve mūsų, kuris esi danguje! Tesie šventas Tavo vardas. Teateinie Tavo karalystė. Tesie Tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto, nes Tavo yra karalystė ir galybė, ir garbė per amžius. Amen.

Dievo Avinėli

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, suteik mums ramybę!

Kada tik valgote šią duoną ir geriate iš šios taurės, jūs skelbiate Viešpaties mirtį, kol Jis ateis. 1 Kor 11,26

Amen.

Komunija

Dėkokite Viešpačiui, nes Jis yra geras! Aleliuja!

Ir Jo malonė išlieka amžinai! Aleliuja!

Padėkos malda

Amen.

Palaiminimas

Amen!

Giesmė Jėzus gyvas, aš Jame KG 98

1. Jėzus gyvas, aš Jame, / Ko, mirtie, kėsais įgelti?

Jėzus gyvas, Jis mane / Žada iš kapų prikelti,

Kūnu vėl apvilks nauju, / Jėzum aš tvirtai tikiu!

2. Jėzus gyvas, amžinai / Viešpats danguje ir žemėj,

O su Juo ir aš tenai / Gausiu tėviškę sau ramią.

Jei Jis žada, tai ir bus – / Jėzum aš tvirtai tikiu!

3. Gyvas Jis, širdie liūdna, / Tik neverk, jau nepražūsi –

Jis tau meilę pažada, / Kristuje gyva tu būsi.

Amžinai su Juo lieku, / Jėzum aš tvirtai tikiu!

4. Jėzus gyvas, turtai Jo / Tenka man – ir aš Jam teksiu.

Duodu širdį Jam, dėl to / Nuodėmių takais neseksiu.

Silpnąjį paguos žodžiu, / Jėzum aš tvirtai tikiu!

5. Jėzus gyvas, iš tiesų, / Jau su Juo nebesiskirsiu,

Ar šviesu man, ar tamsu, / Visados Jo meilę girsiu.

Tam Jis man suteiks jėgų – / Jėzum aš tvirtai tikiu!

6. Jėzus gyvas, tad einu / Aš per mirtį į gyvybę,

Tuo sau širdį linksminu: / Kai užgrius kapų tamsybė,

Išganytas Jo esu – / Jėzum aš tvirtai tikiu!

T.: Christian Furchtegott Gellert (1715–1769); V.: Fridrichas Kuršaitis (1806–1884); M.: Lüneburg, 1668; Wien, 1776; Leipzig, 1819

Kristus prisikėlė!

Iš tiesų prisikėlė!

Aleliuja!

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

One thought on “Velykų pamaldos Liuteronų bažnyčioje 2020 (bukletas ir įrašas)

Parašykite komentarą