Liuteronų pamaldos 2020 04 19

1 sekmadienio po Velykų pamaldų transliacija iš Palangos evangelikų liuteronų bažnyčios (kun. Darius Petkūnas) numatoma 2020 m. balandžio 19 d. 11 val. Kelio paskyroje ir LELB facebooko grupėje

Pamaldos vyksta pagal Liuteronų bažnyčios liturgiją, kuri yra giesmyne „Krikščioniškos giesmės“.

Jei neturite giesmyno, pamaldų eigą sekite buklete. Atidaryti (pdf): Nuotolinės pamaldos iš Palangos liuteronų bažnyčios 2020 04 19 

Arba žiūrėkite žemiau, po nuotrauka.

Palanga

NUOTOLINĖS PAMALDOS

IŠ PALANGOS EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIOS

Pamaldas laiko kun. dr. Darius Petkūnas

1 SEKMADIENIS PO VELYKŲ

Quasimodogeniti

2020 04 19

Šlovė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui,

kuris iš savo didžio gailestingumo

Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių

yra atgimdęs mus gyvai vilčiai.

1 Pt 1,3

Giesmė Saulelei užtekant anksti KG 99

1. Saulelei užtekant anksti,

Mielasis Jėzus kėlėsi,

Išsklaidė nuodėmių tamsas,

Atgautas jau išganymas.

Aleliuja!

2. Kai naktį aš kenčiu vargus,

Kai spaudžia sielvartas gilus,

Tu, Jėzau, auštant linksmini,

Saulelei tekant padedi.

Aleliuja!

3. Trumpai mirtis galėjo Jį

Laikyti savame glėby:

Trečioj dienoj iš kapo Jis

Prasiveržė kaip karžygys.

Aleliuja!

4. Pasaulis laiko dar mane

Valdingai savo valioje,

Bet veikiai laukia atilsis,

Kapų tyloj saldžiausiasis.

Aleliuja!

5. Paliepus Viešpačiui balsu,

Aš kelsiuos iš kapų tamsių

Ir pilnas džiaugsmo bei vilties

Nebedrebėsiu dėl mirties.

Aleliuja!

6. Aš Kristaus prisikėlimu

Didžiausią viltį įgyju,

Todėl čia žemiškuos varguos

Velykos man širdy gyvuos.

Aleliuja!

7. Jei Kristus gyvas, ko liūdžiu?

Mane Jis myli – tai jaučiu.

Jei mirtų artimi visi,

Tu, Jėzau, prie manęs esi.

Aleliuja!

8. Globoki ir apgink mane,

Priimk mirties valandoje,

Kaip pažadėjai man žodžiu,

Gaivinki amžinu džiaugsmu.

Aleliuja!

9. Tau, Jėzau, dėkui, Viešpatie,

Danguj ir žemėj Tau šlovė!

Širdingai liaupsinam Tave,

Džiaugsmingai girsim danguje.

Aleliuja!

T.: Johann Heermann, 1630; M.: Nikolaus Herman, 1560

Vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.

Amen.

Mums padeda Viešpats Dievas,

Kuris sukūrė dangų ir žemę.

Įžanginis priegiesmis

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai!

Kaip tai buvo pradžioje, taip dabar ir visados,

Ir per amžių amžius. Amen.

Nuodėmių išpažintis

Viešpatie, pasigailėk! Kristau, pasigailėk! Viešpatie, pasigailėk!

Dievo malonės paskelbimas

Amen.

Garbė Dievui aukštybėse!

Aukštybėj Viešpačiui garbė

Už meilę ir gerybę,

Nes Jo galinga dešinė

Mus gina nuo blogybių.

Dėl Dievo pagailos didžios

Mes turime be paliovos

Paguodos ir ramybės.

Viešpats tesie su jumis!

Ir su tavo dvasia!

Malda

Amen.

Liturginiai skaitiniai

Iz 40,26-31

Tai Dievo žodis.

Dėkojame Dievui.

GiesmėJei Jėzus gyvas, ko bijau?KG 102

1. Jei Jėzus gyvas, ko bijau?

Globoja Jis mane, žinau.

Aleliuja! Aleliuja!

Mirtis – dalia visų žmonių,

Bet aš ramus, nes Jo esu.

Aleliuja! Aleliuja!

2. Per Kristaus prisikėlimą

Aš gaunu sau išganymą.

Aleliuja! Aleliuja!

Nei nuodėmė ir nei mirtis

Nebus manoji pražūtis.

Aleliuja! Aleliuja!

3. Naikins kaltes tikėjimas,

Kad Jo esu aš mylimas.

Aleliuja! Aleliuja!

Aš, išvaduotas Jo krauju,

Į dangų pakviestas esu.

Aleliuja! Aleliuja!

4. Pergale Jo džiaugiuos labai,

Su Juo gyvensiu amžinai.

Aleliuja! Aleliuja!

Šlovė Tau, Viešpatie brangus,

Danguj ir žemėj amžiais bus.

Aleliuja! Aleliuja!

T.: Johann Kaspar Schade, 1666; M.: Bartholomäus Gesius, 1601

1 Pt 1,3-9

Tai Dievo žodis.

Dėkojame Dievui.

Ši diena VIEŠPATIES duota, tad linksminkimės ir džiūgaukime! Aleliuja!

Ps118,24

Aleliuja!

Jn 20,19-29

Tai Viešpaties žodis.

Šlovė Tau, Kristau.

Nikėjiškasis tikėjimo išpažinimas

Mes tikime į vieną Dievą, visagalintį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos Kūrėją.

Mes tikime į vieną Viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Tėvo: Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusį, bet ne sukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu. Per Jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų, žmonių, dėl mūsų išganymo nužengė iš dangaus. Šventosios Dvasios veikimu priėmė kūną iš Mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, Jis dėl mūsų buvo prikaltas ant kryžiaus, nukankintas ir palaidotas. Kaip Šventajame Rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių. Įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius.

Mes tikime į Šventąją Dvasią, Viešpatį Gaivintoją, kylančią iš Tėvo (ir Sūnaus), su Tėvu ir Sūnumi garbinamą ir šlovinamą, kalbėjusią per pranašus.

Mes tikime vieną, šventą, visuotinę, apaštališką Bažnyčią. Mes pripažįstame vieną Krikštą nuodėmėms atleisti. Mes laukiame mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.

Amen! Amen! Amen!

Giesmė Jėzus gyvas, aš Jame KG 98

1. Jėzus gyvas, aš Jame, / Ko, mirtie, kėsais įgelti?

Jėzus gyvas, Jis mane / Žada iš kapų prikelti,

Kūnu vėl apvilks nauju, / Jėzum aš tvirtai tikiu!

2. Jėzus gyvas, amžinai / Viešpats danguje ir žemėj,

O su Juo ir aš tenai / Gausiu tėviškę sau ramią.

Jei Jis žada, tai ir bus – / Jėzum aš tvirtai tikiu!

3. Gyvas Jis, širdie liūdna, / Tik neverk, jau nepražūsi –

Jis tau meilę pažada, / Kristuje gyva tu būsi.

Amžinai su Juo lieku, / Jėzum aš tvirtai tikiu!

4. Jėzus gyvas, turtai Jo / Tenka man – ir aš Jam teksiu.

Duodu širdį Jam, dėl to / Nuodėmių takais neseksiu.

Silpnąjį paguos žodžiu, / Jėzum aš tvirtai tikiu!

5. Jėzus gyvas, iš tiesų, / Jau su Juo nebesiskirsiu,

Ar šviesu man, ar tamsu, / Visados Jo meilę girsiu.

Tam Jis man suteiks jėgų – / Jėzum aš tvirtai tikiu!

6. Jėzus gyvas, tad einu / Aš per mirtį į gyvybę,

Tuo sau širdį linksminu: / Kai užgrius kapų tamsybė,

Išganytas Jo esu – / Jėzum aš tvirtai tikiu!

T.: Christian Furchtegott Gellert (1715–1769); V.: Fridrichas Kuršaitis (1806–1884)

M.: Lüneburg, 1668; Wien, 1776; Leipzig, 1819

Pamokslas

Giesmė Amen, taip tebūna. Amen! KG 198

Amen, taip tebūna. Amen!

Mus lydėk sava Dvasia!

Iš Tavęs ramybę semiam

Šio pasaulio varguose.

Laimink, Dieve, mūs kovas,

Kad, laimingai baigę jas,

Danguje mes gautum vietą,

Laimę amžiną žadėtą.

T.: Ludwig Andreas Gotter (1661–1735); V.: Fabijonas Ulrichas Glozeris (1688–1747)

Giesmė Aleliuja, džiaugsmingiausiai KG 103

1. Aleliuja, džiaugsmingiausiai

Mes Kristaus garbei giedam liaupsę

Laimingi savo širdyse!

Jis už mus kaltus kentėjo,

Prieš mirtį pergalę laimėjo

Ir prisikėlė šlovėje!

Kova jau pabaigta,

Jo pergalė – valdžia!

Aleliuja!

Jisai visų Atpirkėjas,

Sugriovęs pragaro vartus!

2. Didžią kovą Jis laimėjo,

Šėtono valdžią nugalėjo,

Mus išvadavo iš mirties.

Mes, žemai nupuolę žmonės,

Jau tapome vaikais malonės,

Dalyviais laimės ir garbės!

Kada mus po kovos,

Bemiegančius kapuos,

Aleliuja,

Pabudins Jis, tai sulauksim

Skaistybės amžinos dienos.

3. Laikinai mirty užsnūdę,

Mes atsikelsime pabudę

Jo žodžio nuostabia galia.

Laimė ir garbės tyrumas,

Stiprybė, grožis, nemarumas

Bus mūsų amžina dalia.

Mes būsim peršviesti,

Laisvi ir tobuli.

Aleliuja!

Ir nebaisu

Jau prieš mirtį,

Nes ji neteko geluonies!

4. Amžinos malonės dieną,

Kai Viešpats mus prikels kiekvieną

Ir Dievo saulė mus palies,

Kokią jausime linksmybę,

Išnykus bus mirties tamsybė,

Dangaus grožybė mus apšvies!

O, Jėzau malonus,

Prirenk šiai dienai mus,

Aleliuja,

Kai Tu visus

Mus pakviesi

Į savo šlovę ir džiaugsmus!

T.: Gottfried Benedikt Funk (1734–1814); M.: Philipp Nicolai, 1599

Viešpaties vardas tesie pagarbintas ir pašlovintas! Aleliuja!

Dabar ir amžinai! Aleliuja!

Visuotinė Bažnyčios malda

Tave, Dieve, garbinam! Tave, Dieve, šlovinam!

*

Mus išklausyk, Dieve mielasis!

*

Padėk mums, Dieve mielasis!

*

Jėzau Kristau, Sūnau Dievo, Tu, Viešpatie, vesk mus gyvybėn iš mirties!

Viešpaties malda Tėve mūsų

Tėve mūsų, kuris esi danguje! Tesie šventas Tavo vardas. Teateinie Tavo karalystė. Tesie Tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto, nes Tavo yra karalystė ir galybė, ir garbė per amžius. Amen.

Palaiminimas

Amen! Amen! Amen!

Giesmė Jei Jėzus gyvas, ko liūdėti KG 92

Gaida: O, kad balsų skambių turėčiau

1. Jei Jėzus gyvas, ko liūdėti,

Jo pergae aš atpirktas,

Su juo išganymą laimėjau,

Mirties galybė pakirsta.

Džiaugsminga mano Jis viltis,

Nes Kristus gyvas, kėlės Jis.

2. Jis šiandien garbei prisikėlęs,

Be baimės mirtį sutinku,

Nes Jėzus man Rašte žadėjęs

Balsu prikelti iš kapų.

Kaip saldžiai skamba žodis tas:

Jis gyvas, aš išgelbėtas!

3. Neteks daugiau mums išsiskirti –

Jis gyvas mano širdyje,

O kai jau laikas bus numirti,

Priims į rojų Jis mane,

Parves į dangiškus namus –

Su manimi Jis amžiais bus!

T.: Benjamin Schmolck (1672–1737); V.: Gotfridas Ostermejeris (1716–1800)

M.: Johann Balthasar König, 1738

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą