Skaičiuojame savaites iki Reformacijos Jubiliejaus. 77

O pats sau sa­kau, kad aš ir­gi esu dak­ta­ras ir pa­moks­li­nin­kas, net toks mo­ky­tas ir pa­ty­ręs, ko­kie tik ga­li bū­ti vi­si tie, ku­rie to­kie įžū­lūs ir pa­si­ti­kin­tys sa­vi­mi; vis dėl­to aš el­giuo­si kaip vai­kas, mo­ko­mas ka­te­kiz­mo, ir skai­tau bei kal­bu žo­dį po žo­džio ry­tais bei tu­rė­da­mas lai­ko De­šimt įsa­ky­mų, Ti­kė­ji­mo iš­pa­ži­ni­mą, „Tė­ve mū­sų“, psal­mes ir t. t.; be to, kas­dien dar skai­tau ir stu­di­juo­ju ir vis dėl­to ne­ga­liu jo iš­mok­ti taip, kaip no­rė­čiau, ir tu­riu lik­ti Ka­te­kiz­mo vai­kas ir mo­ki­nys, ir mie­lai toks lik­siu.

Liuterio Didysis Katekizmas (1529): skaityti.

77

Šiandien – 77 savaitės iki Reformacijos Jubiliejaus 2017 m. spalio 31 d. Dr. Martyno Liuterio mintys iš Katekizmų, kitų darbų, giesmių, pokalbių, skaičiuojant nuo 95-tos savaitės, yra čia.

Daugiau apie liuteronišką gyvenimą – čia.

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą