„Tėve mūsų“ ir Liuterio giesmė

Kasdien 20 val. Lietuvoje skamba bažnyčių varpai, kviesdami maldai, į kurią jungiasi įvairių konfesijų krikščionys.

Malda Tėve mūsų, giesmė O, mūsų Tėve danguje, Litanija – melskimės drauge.

Viešpaties malda (Tėve mūsų). JamesTissot, tarp 1886 ir 1894

Tėve mūsų, kuris esi danguje!
Tesie šventas Tavo vardas.
Teateinie Tavo karalystė.
Tesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien.
Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto,
nes Tavo yra karalystė ir galybė, ir garbė per amžius.
Amen.

1. O, mūsų Tėve danguje,
Tu savo žody šventame
Gyventi broliškai liepi
Ir melstis nuolatos kvieti.
Duok ne vien lūpomis tiktai,
Bet melstis širdimi tikrai.

2. Maldingai švenčiamas tesie
Tavasis vardas mumyse,
Kad visad pagal jį vertai
Gyventume čia Tau šventai.
Nuo kreivo mokslo sergėk mus,
Grąžink paklydėlius vaikus.

3. Teateinie galingai čia
Tava pas mus karalija.
Teglobia mus Šventa Dvasia
Su savo dovanų gausa.
Šėtono narsą suvaldyk,
Bažnyčią savo išlaikyk.

4. Valia Tavoji tebūnie
Taip žemėj, kaip ir danguje.
Kantrybės duoki varguose,
Klusnumo – meilės darbuose;
Tvardyki kūną su krauju
Nuo priešingų Tau pastangų.

5. Kasdienės duonos būtinos
Duoki mūs kūno reikaluos,
Apsergėk nuo visų bėdų,
Nuo karo, bado ir ligų,
Kad mes gyventume dorai,
Kantrūs, be rūpesčių, ramiai.

6. Atleiski mūsų Tu kaltes,
Kad jos neliūdintų širdies,
Kaip kad ir mes mielai visiems
Atleidžiame kaltes kitiems.
Daryk mus meilėj nuolankius,
Vienybės dvasioje stiprius.

7. Ir į pagundą mūs nevesk,
Vienų pavojuj nepamesk.
Kai sielos priešas mus apstos,
Atsilaikyti duok jėgos
Tikėjimo šarvais kietais
Ir Dvasios ginklais patvariais.

8. Apgink nuo piktojo klastos
Pagundų pilnuose laikuos,
Išgelbėk mus nuo pražūties,
Paguoski valandoj mirties.
Priimki sielas į savas
Meilingas tėviškas rankas.

9. Amen, tikriausia tai tiesa!
Stiprinki dvasią visada
Tikėjime šventu žodžiu,
Kai meldžiamės Tavu vardu.
Amen! Tava yra valdžia,
Garbė, galybė amžina!

Martynas Liuteris, 1539. Vater unser im Himmelreich 
Krikščioniškos giesmės Nr. 311

Vysk. Kalvano „Giesmių ir maldų knygelėje“ – Nr. 168.
„Siaurikėse“ – Nr. 137 („Tėve mūsų dangujęsis“).

Paskelbta 2020 03 23. Atnaujinta 2020 03 31

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

2 comments on “„Tėve mūsų“ ir Liuterio giesmė

  1. Dėkojame už viską, ką darote vardan mūsų, kad būtume iśgelbėti nuo šėtono pinklių, kad mokėtume išeiti iš tamsos į šviesą, nes tikroji šviesa ir tiesa yra mūsų dangiškas Tėvas, Ir Jo Meilė bendrystėje.. ačiū!

Parašykite komentarą