Didysis Penktadienis

Paskelbta 2018 03 30

Didysis Penktadienis Lietuvos liuteronų dar vadinamas Tyliuoju, Tykiuoju, o kitose kalbose – Šventuoju, Geruoju, Sielvartinguoju, Liūdnuoju, Kančios, Dievo penktadieniu. Liturginė spalva – juoda, nurodanti į Jėzaus Kristaus nukryžiavimą, mirtį ir palaidojimą.

Didysis Penktadienis
Nėra visuotinės tradicijos eiti Kryžiaus kelią, bent jau Lietuvos Liuteronų bažnyčioje, bet galima tai rinktis atlikti iki vakarinių pamaldų, yra tam parengtos medžiagos būtent pagal liuteroniškąją teologiją – skaitinių, apmąstymų, maldų, giesmių.

Septynis Jezaus zodelius
Vargonininko Jurgio Palioko (1923 – 2008) natų sąsiuvinis

Įprastai Didžiojo Penktadienio pamaldose skaitomi, giedami ir apmąstomi Septyni Jėzaus žodžiai, pasakyti nuo Kryžiaus, bei visa kančios istorija; dažniausiai pamaldos būna be pamokslo ir Šventosios Vakarienės. Atmenama Kristaus mirtis ant Kryžiaus, apmąstoma mūsų pačių vieta Kryžiaus papėdėje, dėkojama už neapsakomą Dievo meilę ir vienijamasi su Jėzumi Jo kančioje. Ypač tam padeda liuteroniškos giesmės, turtingos talpiais tekstais ir įstabiomis melodijomis.

Teofanas Kretietis, 16 a.
Teofanas Kretietis, 16 a.

Čia yra Didžiojo Penktadienio pamaldų variantas su Kančios istorija, Litanija ir skaitomais Jėzaus žodžiais. Be pamokslo. Be Komunijos. Galima keisti giesmes (pvz., Miela Kristaus Galvele, Jėzau, Tu mane laikyk ir kt.). Spausdinti reikia iš eilės (1-2, 3-4) ant abiejų pusių:

Didziojo Penktadienio pamaldos. Kancios istorija. Litanija

O čia yra Didžiojo Penktadienio pamaldų variantas su skaitomais ir giedamais Jėzaus žodžiais. Kita gaida, nei giesmyne – įdedu Senelio rankraštį. Giesmes galima parinkti savo nuožiūra. Be pamokslo. Be Komunijos. Spausdinti iš eilės (1-2, 3-4) ant abiejų pusių:

Didziojo Penktadienio pamaldos. Septyni Jezaus zodziai nuo kryziaus

Jis išaugo kaip atžala Jo akivaizdoje kaip šaknis sausoje žemėje. Iz 53 2a
Jis išaugo kaip atžala Jo akivaizdoje, kaip šaknis sausoje žemėje. (Iz 53,2a)

Septynis Jezaus zodelius

TĖVE, ATLEISK JIEMS, NES JIE NEŽINO, KĄ DARĄ. (Lk 23,34)

Pirmasis buvo rūpestis / kankintojus užstoti.
Širdingai Tėvą meldė Jis: / Jiems teikis dovanoti,
Jie nesupranta, ką darą, / atleisk, atleisk jiems, Tėve,
Nebark piktai, nebausk rūsčiai, / o, gailestingas Dieve.

MOTERIE, ŠTAI TAVO SŪNUS! … ŠTAI TAVO MOTINA! (Jn 19,26-27)  

Po to ramina stovinčią / prie Jono Motinėlę,
Liūdėdamas ją linksmina, / paguodžia vargdienėlę:
Bus Jonas tau sūnus, Motut, / turės tave užstoti.
Neverk, meldžiu, o, Jonai, tu / turėsi ją globoti.

IŠ TIESŲ SAKAU TAU: ŠIANDIEN SU MANIMI BŪSI ROJUJE. (Lk 23,43)

Paskui, o Jėzau, kalbinai / tą, kuris taip maldavo:
Mane atminki maloniai, / danguj kai būsi savo.
Jam prielankiai taip atsakei: / Tu iš tiesų nežūsi,
Bet pas mane ten, rojuje, / tikrai dar šiandien būsi!

MANO DIEVE, MANO DIEVE, KODĖL MANE APLEIDAI?! (Mt 27,46)

Jam rūpi kaltojo dvasia, / žodžiu jį guodžia savo,
Bet pats kančiose didžiose / dejuoti, šaukti gavo:
Brangus Dieve, kodėl mane / šį kartą Tu apleidai?
Skausme esu, o, Tėve, Tu / esi nugręžęs veidą.

TROKŠTU! (Jn 19,28)

Klausyk toliau, ką sako Jis: / Aš trokštu, – taip graudingai
Dangaus dejuoja Viešpatis. / Tuo rodo mums meilingai,
Kad mūsų nuodėmių našta, / blogi darbai kankina,
Dėl nuodėmių visų žmonių / Jį sunkiai taip slogina.

ATLIKTA!(Jn 19,30)

Ir kai mirties Jam valanda / visai jau priartėjo,
Sušuko taip: Jau atlikta, / ką įvykdyt reikėjo,
Ką pranašai labai seniai / jau leido mums patirti:
Aš dėl kalčių visų žmonių / turėjau kęst ir mirti!

TĖVE, Į TAVO RANKAS ATIDUODU SAVO DVASIĄ. (Lk 23,46)

Ir baigęs kovą su kančia, / sušuko Jis garsingai:
Tau, Tėve, Dvasią savąją / skiriu aš pergalingai!
Imk į rankas ją tėviškas, / globoki ją meilingai
Ir po vargų šių žemiškų / gaivinki gailestingai!

Padėki, Dieve, man taip mirt, / Tau dvasią atiduoti,
Jos nuo savęs Tu neatskirk, / kai liausiuosi kvėpuoti.
Su ta pačia leisk maldele / ir man akis užmerkti,
Ir po kovos šios laikinos / Tu dangų man atverki.

T.: Paul Gerhardt, 1656
M.: Iš vargonininko Jurgio Palioko sąsiuvino; autorius nenurodytas

Jėzus su erškėčių vainiku. Илья Репин (Ilya Repin), 1913

2018 m. Didžiosios Savaitės akimirkos Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje (Vokiečių g. 20): Didžiojo Ketvirtadienio rytinės Krizmos ir vakarinės Viešpaties Vakarienės pamaldos, Didžiojo Penktadienio pamaldos ir Velyknakčio (3 – 5.30 val.) pamaldos:

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą