Liuteronų pamaldos Verbų sekmadienį, 2020 04 05

Tiesiogiai transliuojamos nuotolinės pamaldos vyksta pagal Liuteronų bažnyčios liturgiją, kuri yra giesmyne „Krikščioniškos giesmės“.

Jei neturite giesmyno, pamaldų eigą kviečiame sekti buklete.

Atidaryti (arba žr. žemiau): 2020 04 05 Nuotolinės pamaldos. Verbų sekmadienis. Liuteronų bažnyčia

Transliacija iš Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios numatoma 2020 m. balandžio 5 d., Verbų sekmadienį, 11 val. Kelio paskyroje, o taip pat LELB facebooko grupėje

Kaip vienu metu sekti ir pamaldas, ir tekstą, jei neturite giesmyno?

Gal taip:

Transliaciją stebėkite kompiuterio ekrane, o pamaldų eigą atsidarykite telefone.

Arba bukletą atsispausdinkite, jei turite įrangą.

Arba kompiuteryje atsidarykite du langelius: paskelbus giesmę, pereikite į bukletą, o paskui grįžkite į transliaciją ir liturgiją atliepkite mintinai.

P. S. Gal kam pravers ir šie patarimai: Kaip dalyvauti nuotolinėse pamaldose

Apie Verbų sekmadienį.

NUOTOLINĖS PAMALDOS

IŠ VILNIAUS EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIOS

VERBŲ SEKMADIENIS

Palmarum

2020 04 05

Žmogaus Sūnus turi būti iškeltas, kad kiekvienas,

kuris Jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą.

                                      Jn 3,14b.15

Giesmė Džiaukis, dukterie Siono KG 85

1. Džiaukis, dukterie Siono, / Būk, Jeruzale, linksma:

Tau skirta dangaus Valdovo / Nuostabiausioji dalia!

Džiaukis gilumoj širdies / Dėl tau suteiktos garbės!

2. Štai Karalius nemirtingas, / Viešpats galios amžinos,

Asilaičiu lyg vargingas / Prie tavęs mielai atjos,

Maloniai palies tave / Savo dangiška šlove.

3. Sveikink savąjį Karalių / Ir priimki nuoširdžiai,

Pulki nuolankiai ant kelių / Ir dėkok Jam pamaldžiai,

Nes Jis neša tau tikrus / Amžinos vertės turtus!

4. Jėzau, Viešpatie šventasis, / Išganytojau žmonių,

Mokyki visus, mielasis, / Savo gyvuoju žodžiu

Ir valdyk mus visada / Savo dieviška galia.

T.: Evangelikų giesmynas su maldomis, 1957; M.: pagal Heinrich Albert. Karaliaučius, 1642

Vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.

Amen.

Mums padeda Viešpats Dievas,

Kuris sukūrė dangų ir žemę.

Įžanginis priegiesmis

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai!

Kaip tai buvo pradžioje, taip dabar ir visados,

Ir per amžių amžius. Amen.

Ramybėje melskime Viešpatį.

Viešpatie, pasigailėk!

Už ramybę, ateinančią iš aukštybių, ir už mūsų išganymą melskime Viešpatį.

Viešpatie, pasigailėk!

Už taiką visame pasaulyje, už Dievo Bažnyčios klestėjimą ir santarvę tarp visų žmonių melskime Viešpatį.

Viešpatie, pasigailėk!

Už šiuos Dievo namus ir už visus, kurie juose meldžiasi bei šlovina, melskime Viešpatį.

Viešpatie, pasigailėk!

Padėk, išgelbėk, pasigailėk ir apgink mus, gailestingas Viešpatie.

Amen.

Dievo malonės paskelbimas

Amen.

Avinėlis paaukotasis yra vertas imti garbę ir šlovę, ir padėką amžinai!

O, Dievo Avinėli, / Kantrusis, šventas, nekaltas,

Mūs piktenybių dėlei / Ant kryžiaus medžio prikaltas.

Visų kaltes nešiojęs, / Save už mus aukojęs,

Pasigailėk mūsų Jėzau,

O Jėzau!

Viešpats tesie su jumis!

Ir su tavo dvasia!

Malda

Amen, amen.

Liturginiai skaitiniai:

Iz 50,4-9

Tai Dievo žodis.

Dėkojame Dievui.

Fil 2,5-11

Tai Dievo žodis.

Dėkojame Dievui.

Osana! Garbė Tam, kuris ateina Viešpaties vardu! Amen. (Jn12,13)

Amen!

Jn 12,12-19

Tai Viešpaties žodis.

Amen.

Apaštališkasis tikėjimo išpažinimas

Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją.

Ir į Jėzų Kristų, vienatinį Jo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo nukryžiuotas, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarą, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.

Tikiu į Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę (krikščionių) Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą.

Amen!

Giesmė O Jėzau, Viešpatie kantrus KG 325

1. O Jėzau, Viešpatie kantrus, / Taip nuolankiai kentėjęs

Gilias kančias, išbandymus, / Kur Tėvas Tau uždėjęs,

Ir man suteik sunkiam laike / Kantrybę tokią didelę.

2. Kentėjai Tu, kad aš Tavim / Išbandymuose sekčiau

Ir, savo nešdamas naštas, / Į dangų tik patekčiau,

O, kad galėčiau šiam kely / Tau būti nuolankus širdy!

3. Ir jei užpuls mane vargai / Bei sielvartai didžiausi,

Įžeidinės mane giliai / Ir apkalbės pikčiausiai,

Su Jėzumi lieku stiprus, / Jo guodžiamas esu ramus.

4. Žinau, be kryžiaus, be vargų / Dangaus nepamatysim,

Pats Jėzus ėjo tuo keliu, / Jei seksim Juo, išvysim:

Kas kentė žemėj – tam dangus, / Kas kryžiaus vengia – tas pražus.

T.: Johannes Angelus (1542–1608); M.: Johann Hermann Schein, (1586–1630), Leipzig, 1620

Pamokslas

Bažnyčios malda

  • Tave, Dieve, garbinam! Tave, Dieve, šlovinam!

  • Mus išklausyk, Dieve mielasis!

  • Padėk mums, Dieve mielasis!

  • Jėzau Kristau, Sūnau Dievo, Tu, Viešpatie, vesk mus gyvybėn iš mirties!

Giesmė Dieve, man širdį švarinki KG 293

1. Dieve, man širdį švarinki, / Nes ji pilna blogybės,

Ji skausmo slegiama, sunki / Dėl įgimtos kaltybės

Ir dėlei daromų klaidų. / Nuplauki ją nuo nuodėmių,

Vėl ją daryki skaisčią.

2. Ir naują dvasią tikrąją / Man duoki maloningai,

Kad aš galėčiau visada, / Tarnauti Tau širdingai.

Duok man atremti gundymą, / O savąjį tikėjimą

Darbais parodyt leiski.

3. Manęs nestumki nuo savęs, / Ak, Tėve maloningas.

Ir nors nevertas aš Tavęs, / Bet Jėzus gailestingas

Mane suderino krauju, / Ištraukė iš kalčių didžių,

Kad pasmerktas nebūčiau.

4. Šventosios Dvasios neatimk / Ir nuvaryk šėtoną,

Kad aš galėčiau tuoj nurimt / Saugus prie Tavo šono.

Valdyk man širdį ir jausmus / Per Dvasią, jie tyri tebus,

Kol aš čionai gyvensiu.

5. Ramybe atgaivink mane, / Kalčių atleisk daugybę.

Duok rasti ieškančiam Tavęs / Per Jėzaus malonybę.

Esi pagalba man tvirta, / Su ja įveiksiu gundymą,

Ji guos mane prieš mirtį.

6. Telinksmina čia žemėje / Mane Dvasia Šventoji,

Testiprina mane per Ją / Gera valia Tavoji.

Gerasis Tėve danguje, / Priimk savu vaiku mane,

Iš meilės išganyki.

T.: 51 psalmė, Ludämilia Elisabeth, Schwarzburg-Rudolstadt grafienė; M.: Martin Luther, 1529

Nuodėmių išpažintis

Visagali Dieve, gailestingasis Tėve! Aš, vargingas, nuodėmingas žmogus, išpažįstu Tau visas savo nuodėmes, kuo esu nusidėjęs mintimis, žodžiais ir darbais ir kuo esu nusipelnęs Tavo rūstybės čia laikinai ir ten amžinai. Bet aš to širdingai gailiuosi ir meldžiu Tavęs Tavo didžios malonės ir Tavo mielojo Sūnaus Jėzaus Kristaus, mano Viešpaties, sunkaus kentėjimo ir mirties dėlei: pasigailėk manęs, vargingo nusidėjėlio, ir atleisk man visas mano nuodėmes bei suteik maloniai Šventosios Dvasios jėgų, kad galėčiau pasitaisyti.

Viešpatie, pasigailėk! Kristau, pasigailėk! Viešpatie, pasigailėk!

Klausimai ir nuodėmių atleidimas

Amen.

Viešpaties ramybė visada telydi jus.

Telydi ir tave.     

Palinkėkime vieni kitiems ramybės.

Viešpats tesie su jumis!

Ir su tavo dvasia!

Pakelkite savo širdis!

Keliame į Viešpatį!

Dėkokite Viešpačiui, mūsų Dievui!

Tai vertinga ir teisu!

Dėkojimas

Šventas, šventas, šventas Viešpats mūs!

Dangus ir žemė, / Dangus ir žemė

Yra garbės pilni.

Osana, osana, osana aukštybėse!

Garbė ateinančiam VIEŠPATIES vardu!

Osana, osana, osana aukštybėse!

Eucharistijos malda

Kristaus Testamento žodžiai

Ir po duonos, ir po vyno pašventinimo:

Šventas mūsų Dievas!

Šventas mūsų Dievas!

Šventas mūsų Viešpats Dievas Sebaot!

Viešpaties malda Tėve mūsų

Tėve mūsų, kuris esi danguje! Tesie šventas Tavo vardas. Teateinie Tavo karalystė. Tesie Tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto, nes Tavo yra karalystė ir galybė, ir garbė per amžius. Amen.

Dievo Avinėli

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, suteik mums ramybę!

Kada tik valgote šią duoną ir geriate iš šios taurės, jūs skelbiate Viešpaties mirtį, kol Jis ateis. (1 Kor 11,26)

Amen.

Komunija

Dėkokite Viešpačiui, nes Jis yra geras!

Ir Jo malonė išlieka amžinai!

Padėkos malda

Amen.

Palaiminimas

Amen!

Giesmė Širdie, tikėjimu tverminga KG 345

Gaida: Kas Dievui leidžiasi valdyti

1. Širdie, tikėjimu tverminga,

Laikykis ir tvirtai stovėk,

Žvaigždė didžiai ši reikalinga,

Dangaus ji rodo kelią, bėk!

Eik tuo keliu jau su Dievu / Ir būk tvirta tikėjimu!

2. Širdie, būk elgesiu teisinga

Ir neiki nuodėmių keliu,

Tik pasilik dievobaiminga,

Dangun keliauki tuo taku.

Tu nuoširdžiai sakyk: Dieve, / Aš būsiu Tau ištikima!

3. Širdie, varge būk ištverminga,

Kantrumas tepalinksmina,

Neliksi visada varginga,

Nėra sunkybė amžina.

Laikykis Dievo, tark: Dieve, / Tau pasiduodu ir varge!

4. Ištikima žadu Tau likti,

Kol kūne būsiu savame,

Linksmai galėsiu atsiskirti

Lemtingoje valandoje.

Sakysiu Tau: brangus Dieve, / Tu – mano meilė amžina!

T.: Johann Michael Schumann; M.: Georg Neumark, (1641) 1657

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

2 comments on “Liuteronų pamaldos Verbų sekmadienį, 2020 04 05

Parašykite komentarą