Malda už vaikus (30 dienų su Šventuoju Raštu)

Tai kada sunkiau – prieš šventes, per jas ar po moksleivių atostogų?.. Retorinis, aišku, kalbėjimas. Užtat kaip gera, kad yra viltis. Kad ir čia. Nesakyčiau, jei nereiktų.

Maždaug prieš metus (gal per moksleivių Velykų atostogas ;) ) perskaičiau ilgą dviejų dalių straipsnį Оставь ребенка в покое. Nebeatsimenu visko, bet vienas epizodas labai įstrigo (berods, 2 d.). Apie stačiatikę motiną, kuri, turėdama 12 vaikų, užmigdavo tiesiog ant grindų – besimelsdama už juos. Pervargo, besistengdama visus sužiūrėti. Ir nusprendė juos pavesti vieno šventojo globai. Άγιος Χαράλαμπος – „spindintis džiaugsmu“. Maždaug, jis labai gerai susitvarko. Įsivaizduoju ją uždegančią žvakeles prie globėjo iš ankstyvosios krikščionybės ikonos.

Man čia tas atvejis, kai, pasak C. S. Lewiso, nebeturėdami nieko, ateiname pas Dievą ir tariame iš širdies gelmių: Viešpatie, pavedu Tau viską!.. 

Taigi, 30 dienų mamos malda su Šventuoju Raštu.

Kodėl ne? Galima pradėti nuo Naujųjų, galima bet kurią bet kurio mėnesio dieną, galima šiandien.

Ėmiau dr. Algirdo Jurėno Biblijos vertimą, o tų pačių eilučių nuorodos veda į Lietuvos Biblijos draugijos ekumeninį.

Čia įdėta sutrumpinta lietuviška 30 maldos dienų versija. Visai sutrumpinta - pateiktos nurodytos Šventojo Rašto eilutės ir esminė maldos mintis. Originale (anglų k.) yra ir apmąstymai, ir idėjos gyvenimui, ir ilgesnės maldos.

vaikai 1

1 diena

Liaukitės ir pripažinkite, kad aš esu Dievas, išaukštintas tautose, išaukštintas žemėje! (Ps 46,10)

Mamos malda
Dieve, duok, kad kiekvieną dieną pabūčiau Tavo artume.

2 diena

Jis meldėsi vienoje vietoje. Kai Jis liovėsi, vienas iš Jo mokinių Jam tarė: „Viešpatie, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas mokė savo mokinius“. (Lk 11,1)

Mamos malda
Jėzau, išmokyk mane melstis, kaip Tu.

3 diena

Jis jiems tarė: „Kai meldžiatės, sakykite: Tėve, tebūna šventu laikomas Tavo vardas. Teateinie Tavo karalystė“. (Lk 11,2)   

Mamos malda
Dieve, Tu esi šventas. Teateinie Tavo karalystė.

4 diena

Mūsų duonos šiai dienai duok mums kasdien. (Lk 11,3)

Mamos malda
Jėzau, ačiū, kad esi tas pats vakar, šiandien ir per amžius.

5 diena

Ir atleisk mums mūsų nuodėmes. (Lk 11,4a)

Mamos malda
Jėzau, ačiū, kad neišsenka Tavoji malonė.

6 diena

Nes ir mes patys atleidžiame kiekvienam, kuris mums kaltas. (Lk 11,4b)

Mamos malda
Tėve, padėk mūsų šeimai branginti atleidimą.

7 diena

Ir nevesk mūsų į mėginimą. (Lk 11,4c)

Mamos malda
Jėzau, ačiū Tau, kad atlaikei gundymus ir nenusidėjai. Padėk man atsilaikyti prieš pagundas.

8 diena

Ir jei kas vieną nutveria, du gali jam pasipriešinti. Ir „triguba virvė negreit pertrūksta“. (Mok 4,12)

Mamos malda
Viešpatie, ačiū už stiprybę, kurią teiki per maldą. Padėk melstis kartu su kitais, kad išlikčiau tvirta mama.

9 diena

Taigi, ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, viską darykite Dievo garbei. (1 Kor 10,31)

Mamos malda
Tėve, ačiū, kad naudoji mano gyvenimą vaikų išganymui.

10 diena

Gerai pažink savo mažųjų gyvulių būklę, kreipk savo dėmesį į bandas! (Pat 27,23)

Mamos malda
Jėzau, ačiū, kad esi Gerasis Ganytojas. 

11 diena

Nekniūpok ties jais ir negarbink jų! Nes aš esu VIEŠPATS, tavo Dievas, pavydulingas Dievas, atkeršijąs už tėvų nusikaltimą vaikams, trečiajai ir ketvirtajai kartai tų, kurie manęs nekenčia, bet rodąs malonę tūkstančiams tų, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų. ( 20,5-6)

Mamos malda
Myliu Tave, Viešpatie. Ačiū, kad laimini mane, mano vaikus ir mano vaikų vaikus.

12 diena

Ir jūs, tėvai, nepykdykite savo vaikų, bt auginkite juos su Viešpaties drausme ir pamokymu. (Ef 6,4)

Mamos malda
Viešpatie, dėkoju Tau už šią neapsakomai svarbią man patikėtą užduotį – padėti savo vaikams ieškoti Tavojo veido.

13 diena

Kur nėra raguočių, ėdžios tuščios, bet daug derliaus gaunama jaučio jėga. (Pat 14,4)

Mamos malda
Viešpatie, padėk suvokti, kad mano gyvenimas – ne tik betvarkė, bet ir malonė.

14 diena

Štai sūnūs yra VIEŠPATIES dovana, įsčių vaisius – Jo atlyginimas. Tokie, kaip strėlės karžygio rankoje, yra jaunystėje gimę sūnūs. Laimingas žmogus, kuris jais pripildė savo strėlinę! Neturės jis gėdytis, kai kalbėsis su priešais vartuose. (Ps 127,3-5)

Mamos malda
Tėve, dėkoju, kad apdovanojai mano vaikus ir prašau – padėk man atpažinti ir padėti puoselėti tas dovanas Tavo garbei.

15 diena

Štai sūnūs yra VIEŠPATIES dovana, įsčių vaisius – Jo atlyginimas. (Ps 127,3)

Mamos malda
Tėve, ačiū už vaikus.

16 diena

Miestas su spragomis be mūro – vyras, neturintis savitvardos. (Pat 25,28)

Mamos malda
Tėve, mokyk mane savitvardos su vaikais.

17 diena

Jei rūstaujate, nenusidėkite; saulė te nenusileidžia ant jūsų papykio. (Ef 4,26)

Mamos malda
Jėzau, duok man išminties, kad supykusi ar pasimetusi nerėkčiau ant vaikų.

18 diena

Jums tai kalbėjau, kad manyje turėtumėte ramybę. Pasaulyje turite kentėti. Bet būkite drąsūs! Aš esu nugalėjęs pasaulį. (Jn 16,33)

Mamos malda
Jėzau, Tu įspėjai, kad teks patirti vargus, bet aš vis nustembu. Padėk taip priimti kasdienybę, kad mano laikysena teiktų Tau garbę.

19 diena

Pasilikite manyje, ir aš pasiliksiu jumyse. Kaip šakelė negali duoti vaisių iš savęs, jei ji nepasiliks vynmedyje, taip negalite ir jūs, jei nepasiliksite manyje. Aš esu vynmedis, jūs – šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių, nes nuo manęs atskirti jūs nieko negalite nuveikti. (Jn 15,4-5)

Mamos malda
Jėzau, ačiū, kad turime apsčiai gyvenimo Tavyje. 

20 diena

Išlipęs Jis išvydo didžiulę minią. Jis gailėjosi jų ir gydė jų ligonius. (Mt 14,14)

Mamos malda
Jėzau, padėk man žmones branginti labiau nei patogumą.

21 diena

Ona melsdamasi tarė: „Mano širdis džiūgauja VIEŠPAČIU, mano ragas mano Dievo pakeltas. Mano burna plačiai atsiveria prieš mano priešus, nes džiaugiasi Tavo pagalba. Nes niekas nėra toks šventas, kaip VIEŠPATS, [nes be Tavęs nėra kito] ir nėra uolos, kaip mūsų Dievas“. (1 Sam 2,1-2)

Mamos malda
Mano širdis džiūgauja VIEŠPAČIU, mano ragas mano Dievo pakeltas. Mano burna plačiai atsiveria prieš mano priešus, nes džiaugiasi Tavo pagalba. Nes niekas nėra toks šventas, kaip VIEŠPATS, nes be Tavęs nėra kito ir nėra uolos, kaip mūsų Dievas.

22 diena

Jis tarė: „Na, imk savo sūnų, savo vienintelį, kurį tu myli, Izaoką, eik į Morijos šalį ir ten jį aukok kaip deginamąją auką ant vieno iš kalnų, kurį tau nurodysiu!(Pr 22,2)

Mamos malda
Tėve, ačiū, kad man kuriam laikui patikėjai savuosius vaikus; meldžiu, kad jie visą amžinybę gyventų Tavo artume.

23 diena

Pr 22. Saros išgyvenimai

Mamos malda
Viešpatie, dėkoju Tau už visus žmones, kurie myli mano vaikus.

24 diena

Jūsų papuošalas tebūnie ne išviršinis, susidarąs iš plaukų supynimo į kasas ir auksinių gražmenų nešiojimo ar vilkėjimo [puikiais] drabužiais, bet paslėptasis širdies žmogus su nepranykstančiu švelnios ir ramios dvasios grožiu. Ji yra labai brangi Dievo akyse. (1 Pt 3,3-4)

Mamos malda
Tėve, ačiū, kad sukūrei mane pagal savo paveikslą.

25 diena

Šito berniuko meldžiau, ir VIEŠPATS išklausė mano prašymą, su kuriuo kreipiaus į Jį. Taigi ir aš leidžiu VIEŠPAČIUI išreikalauti jį [iš manęs]. Kol jis gyvens, tebūnie laikomas VIEŠPATIES išreikalautu. (1 Sam 1,27-28a)

Mamos malda
Viešpatie, leisk man per motinystę panašėti į Tave.

26 diena

Tačiau aš nebranginu savo gyvybės, kad galėčiau užbaigti savo bėgynes ir tarnystę, kurią gavau iš Viešpaties Jėzaus: paliudyti Dievo malonės gerąją naujieną. (Apd 20,24)

Mamos malda
Jėzau, padėk man visada atminti Tavo Kryžių.

27 diena

Niekuo nebūkite susirūpinę, bet kiekvienoje padėtyje praneškite savo prašymus Dievui malda ir maldavimu su dėkojimu. (Fil 4,6)

Mamos malda
Viešpatie, dėkoju, kad galiu Tau atnešti visus savo rūpesčius. 

28 diena

Laikykite tai vien tik džiaugsmu, mano broliai, kai pakliūvate į įvairius išmėginimus, žinodami, kad jūsų tikėjimo išbandymas gamina ištvermę, o ištvermė tegul atlieka tobulą darbą, kad būtumėte tobuli ir nepeiktini, be jokio trūkumo. (Jok 1,2-4)

Mamos malda
Jėzau, padėk man viską laikyti džiaugsmu.

29 diena

Viską darykite be murmėjimų ir ginčų. (Fil 2,14)

Mamos malda
Viešpatie, atleisk man. Padėk, kad mano kalbėjimas apie vaikus ir motinystę atiduotų garbę Tau.

30 diena

Būdamas tikras, kad Tas, kuris pradėjo jumyse gerą darbą, jį užbaigs iki Kristaus Jėzaus dienos. (Fil 1,6)

Mamos malda
Viešpatie, ačiū už šį maldos mėnesį. Duok man naują širdį ir atnaujink mane nauja dvasia. Duok man gerti iš gyvojo vandens šaltinio. Amen.

ikona zaisliukai

 

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą